Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zamówienia publiczne

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.) informuję właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Raków- o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dotyczy postępowania pn.:
„Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Raków w ramach Projektu Cyfrowa Gmina Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”

na wykonanie
diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Raków
w ramach Projektu Cyfrowa Gmina
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

dla zadania pn: „Dostawa, transport wraz z rozładunkiem opału do Szkoły Podstawowej w Ociesękach w sezonie grzewczym 2021/2022”

dla zadania pn: „Dostawa, transport wraz z rozładunkiem opału do Szkoły podstawowej w Szumsko w sezonie grzewczym 2021/2022”

Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raków

na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznychna wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych– przedsiębiorstwa z sektora MŚP do wspólnej realizacji projekturewitalizacyjnego

Nazwa zamówienia Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków„ (Nr postępowania: RUK.O.271.2.2022)

w związku z zaproszeniem do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000,00złotych na: ,,Dostawę kruszywa na potrzeby Gminy Raków w 2022 roku”

postępowania na: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków”

Budowa drogi w miejscowości Dębno

w związku z zaproszeniem do złożenia ofert dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Chańcza, Wola Wąkopna, Koziel, Korzenno, Ociesęki, Jamno, Wólka Pokłonna, Rakówka, Szumsko Kolonia, Zalesie gm. Raków”

w związku z zaproszeniem do złożenia ofert dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto: „Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych w miejscowościach: Pągowiec, Korzenno, Głuchów gm. Raków ”

w związku z zaproszeniem do złożenia ofert (pozaustawowym) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Huta”

Dostawa kruszywa na potrzeby Gminy Raków w 2022 roku

Część 2
Nazwa zamówienia „Budowa drogi w miejscowości Dębno”

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki