Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Przebudowa budynku OSP” w Rakowie gm. Raków


Oznaczenie robót wg. Wspólnego Słownik Zamówień: kod CPV 45000000-7, 45262500-6, 45310000-3, 45410000-4, 45421100-5, 45430000-0, 45442100-8, 45450000-6,
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w Urzędzie Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1, pokój nr 26 w cenie 40 zł/szt. oraz na stronie internetowej www.rakow.bip.jur.pl
Przedmiotem zmówienia jest:

„Przebudowa budynku OSP” w Rakowie

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  
Wymagany termin wykonania zamówienia do 15 września 2009r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
- 900,00 zł

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Oferta z najniższą ceną = 100%.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
w Rakowie  ul. Ogrodowa 1 pokój nr 14 w terminie do dnia 23.07.2009 do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi 23.07.2009r. o godz. 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rakowie.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje również zamówień uzupełniających.
Upoważniony do kontaktu z oferentami jest Pan Łukasz Czerwik Tel (041) 35-35-018, 35-35-030 wew. 30.


Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia


Załączniki
Pobierz plik (SIWZ_przebudowa_budynku_OSP_Rakow.pdf)SIWZ_przebudowa_budynku_OSP_Rakow.pdf
Rozmiar: 0.25 MB | Pobrano: 540 razy | Czas załączenia: 2009-07-01 15:29
Pobierz plik (dokumentacja_techniczna.rar)dokumentacja_techniczna.rar
Rozmiar: 1.49 MB | Pobrano: 493 razy | Czas załączenia: 2009-07-01 15:29
Pobierz plik (przedmiar_OSP_Rakow.pdf)przedmiar_OSP_Rakow.pdf
Rozmiar: 0.09 MB | Pobrano: 517 razy | Czas załączenia: 2009-07-01 15:29

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki