Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na remont drogi nr 73 w miejscowości Radostów. CPV 45233142-6

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w Urzędzie Gminy  Rakowie ul. Ogrodowa 1, pokój nr 25 w cenie 10 zł/szt oraz na stronie internetowej www.rakow.bip.jur.pl
Przedmiotem zmówienia jest wykonanie remontu drogi o nr ewid. 73 w miejscowości Radostów.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
-  roboty ziemne, dostarczenie urobku z odkładu i wbudowanie w nasyp wraz z
zagęszczeniem i transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km, grunt kat. III-IV (pobocza 350x0,5x0,10x2=35 m3) w ilości 35 m3
- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym (350x4,0x0,10=140 m3) w ilości 140 m3
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej     gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm (350x4,0=1400 m2) w ilości 1400 m2  
 -     wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm (350x4,0=1400 m2) w ilości 1400 m2   
 -  remont istniejącego przepustu o średnicy 60 cm i dł. 7,5 m polegający na wymianie części przelotowej z rur Wipro i wyk. murków czołowych jak również odtworzenia fundamentów pod przepustem (km 0+150,00) w ilości 7,5 m
 -   utwardzenie poboczy narzutem z mieszanki kamienia łamanego 0-31,5 mm o gr. 10 cm po zagęszczeniu wraz z wykonaniem koryta (350x0,5x2=350 m2)
w ilości 350 m  
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych jak również ofert wariantowych.  
Wymagany termin wykonania zamówienia do 15.11.2009r
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 3.000,00 zł
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Oferta z najniższą ceną = 100%.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
w Rakowie  ul. Ogrodowa 1 pokój nr 14 w terminie do dnia 01.09.2009 do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rakowie.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje również zamówień uzupełniających.

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia


Załączniki
Pobierz plik (SIWZ_remont_drogi_nr_73_Radostow.pdf)SIWZ_remont_drogi_nr_73_Radostow.pdf
Rozmiar: 0.25 MB | Pobrano: 505 razy | Czas załączenia: 2009-08-11 13:59
Pobierz plik (projekt_budowlany_droga_73_radostow.pdf)projekt_budowlany_droga_73_radostow.pdf
Rozmiar: 0.68 MB | Pobrano: 532 razy | Czas załączenia: 2009-08-11 13:59

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki