Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Wójta Gminy Raków o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Raków (woj. świętokrzyskie) położonych w obrębach: Szumsko, Chańcza, Rakówka, Raków, Korzenno gm. Raków.


-Obręb ewidencyjny Szumsko:
1) Działka o nr : 191/11 o pow. 0.1064 ha.
Decyzja Wojewody: GG.VI.A-7413/57/11/96
Przeznaczenie:W MPZP gm. Raków działka określona jest symbolem:
RM1 – tereny zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej
Cena wywoławcza: 20.000,00 zł Wadium: 2.000,00 zł

2) Działka  nr : 191/15 o pow. 0.0240 ha.
Decyzja Wojewody: GG.VI.A-7413/57/11/96
Przeznaczenie:W MPZP gm. Raków działka oznaczona jest symbolem
RM1 – tereny zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej
Cena wywoławcza: 5.000,00 zł.  Wadium:500,00 zł

-Obręb ewidencyjny Chańcza:
3) Działka  nr : 855/1 o pow. 0.1100 ha.
Decyzja Wojewody: SP.IV.7710-141/05
Przeznaczenie:W MPZP gm. Raków działka oznaczona jest symbolem
RW1-tereny nabrzeży wód otwartych
RM1 – tereny zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej
Cena wywoławcza: 12.000,00 zł.  Wadium: 1.200,00 zł.

4) Działka  nr : 811/4 o pow. 0,2100 ha.
KWKI1L/00088602/7
Przeznaczenie:W MPZP gm. Raków działka oznaczona jest symbolem
R2 – tereny rolne z możliwością zalesień,
Nieruchomość obciążona jest nieodpłatną służebnością dostępu do sieci wodociągowej      Cena wywoławcza: 10.000,00 zł.  Wadium: 1000,00  zł

5)Działka  nr : 923/50 o pow. 0,0600 ha.
KW KIL/00038072/7
Przeznaczenie:W MPZP gm. Raków działka oznaczona jest symbolem
U5- tereny rekreacji turystyki i sportu
Cena wywoławcza: 38.000,00 zł.  Wadium: 3.800,00 zł.

 -Obręb ewidencyjny Rakówka:
6)Działka  nr : 456/4 o pow. 2,5700 ha.
Decyzja Wojewody: SP.IV.7710-147/05
Przeznaczenie:W MPZP gm. Raków działka oznaczona jest symbolem
RM1 – tereny zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej
R2- tereny rolne z możliwością zalesień
Cena wywoławcza: 32.000,00 zł.  Wadium: 3.200,00 zł.

7) Działka  nr : 481/2 o pow. 0.9200 ha.
Decyzja Wojewody: SP.IV.7710-147/05
Przeznaczenie:W MPZP gm. Raków działka oznaczona jest symbolem
R2- tereny rolne z możliwością zalesień
ZL1 – tereny lasów
Cena wywoławcza: 25.000,00 zł.  Wadium: 2.500,00 zł.

- Obręb ewidencyjny Raków:
8)Działka  nr : 189/2 o pow. 0.0933 ha.
Decyzja Wojewody: SP.IV.7710-160/05
Przeznaczenie:W MPZP gm. Raków działka oznaczona jest symbolem
R2- tereny rolne z możliwością zalesień
Cena wywoławcza: 2.000,00 zł.  Wadium: 200,00 zł.

9)Działka  nr : 186/2 o pow. 1,0392 ha.
Decyzja Wojewody: SP.IV.7710-151/05
Przeznaczenie:W MPZP gm. Raków działka oznaczona jest symbolem
R2- tereny rolne z możliwością zalesień
ZL1-tereny lasów
Cena wywoławcza: 10.000,00 zł.  Wadium: 1.000,00 zł

10)Działka  nr : 602 o pow. 0,0813 ha.
Decyzja Wojewody: SP.IV.7710-154/05
Przeznaczenie:W MPZP gm. Raków działka oznaczona jest symbolem
RM1- tereny zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej
Cena wywoławcza: 12.000,00 zł.  Wadium: 1.200,00 zł

- Obręb ewidencyjny Korzenno:
11)Działka  nr : 266 o pow. 1,4200 ha.
Decyzja Wojewody: GG.VI.A-7413/57/96
Przeznaczenie:W MPZP gm. Raków działka oznaczona jest symbolem
R2- tereny rolne z możliwością zalesień
U2- tereny usług publicznych
Nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej szkole z dwoma lokalami mieszkalnymi w tym jeden lokal zamieszkały. Cena wywoławcza: 115.000,00 zł.  Wadium: 11.500,00 zł

Przedmiotem przetargu będzie każda nieruchomość oddzielnie w kolejności jak podano w ogłoszeniu.  

Uwaga:
- okazanie granic nabytej nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego
-  cena wywoławcza zawiera podatek VAT
- wszelkie koszty związane z zawarciem umowy, w tym opłatę notarialną ponosi nabywca.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu
- przy wpłacaniu wadium należy podać numer i położenie nieruchomości, wpłaty dokonać na konto Urzędu Gminy Raków, BS Szydłów o/Raków nr 66 8521 1016 2001 0004 7193 0020. Wpłaty należy dokonać do dnia 02.10.2009r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zostanie zwrócona na rzecz osób, które nie wygrały przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych dowód osobisty lub paszport a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne
- w przypadku wspólników spółki cywilnej: zaświadczenie o wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólników spółki, pełnomocnictwa
- w przypadku osób prawnych: wypis z rejestru, pełnomocnictwa i dowody tożsamości osoby reprezentującej podmiot.
W przypadku wystąpienia nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia w ramach kosztów własnych.
Przetarg odbędzie się w dniu 06.10.2009r o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, począwszy od działki nr 191/11 (obręb Szumsko) co piętnaście minut na każdą następną działkę.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Raków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy
w Rakowie ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, tel. 041 3535018, osoba do kontaktu Andrzej Reczyński.


Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki