Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

NA „REMONT BUDYNKU OSP W CHAŃCZY”

    Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) w imieniu Gminy Raków informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybrana została oferta złożona przez „Remont budynku OSP w Chańczy”Zakład Remontowo – Budowlany „MAL-BUD” Marek Bąk, ul. Kościuszki 72,  28-200 Staszów za cenę 39 704,78 zł – brutto,  słownie: (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset cztery złote 78/100 ).

Uzasadnienie
    W dniu 17.08.2009 r. Gmina Raków ogłosiła przetarg nieograniczony na „Remont budynku OSP w Chańczy”. O wykonanie zadania ubiegało sie 8 Wykonawców. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia kryterium jakim Zamawiający kierował sie przy ocenie ofert była cena – 100%.
Warunki udziału w postępowaniu spełniło 6 wykonawców, którzy zaoferowali wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości, za którą otrzymali następującą ilość punktów:
 1. Zakład Remontowo – Budowlany „MAL – BUD”
  Marek Bąk
  ul. Kościuszki 72, 28-200 Staszów
  za cenę 39 704,78 zł brutto i otrzymała 100 pkt.
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
  SEMAX Artur Bąk
  ul. Towarowa 26, 28-200 Staszów
  za cenę 55 546,00 zł brutto i otrzymała 71,48 pkt.
 3. „CREATIVE FUTURE” Grzegorz Barczyk
  Mójcza 25, 26-021 Daleszyce
  za cenę 61 021,15 zł brutto i otrzymała 65,07 pkt.
 4. Zakład Remontowo – Budowlany
  Wojciech Znój
  26-026 Morawica
  Brzeziny, ul. Chęcińska 153
  za cenę 57 846,90 zł brutto i otrzymała 68,64 pkt.
 5. Usługi Remontowo – Budowlane
  Zbigniew Dziuba
  ul. Szkolna 31, 28-200 Koniemłoty
  za cenę 48 373,07 zł brutto i otrzymała 82,08 pkt.
 6. Budowlane Prace Izolacyjne
  Tyrała Jan
  Ociesęki 87, 26-035 Raków
  za cenę 49 114,43 zł brutto  i otrzymała 80,84 pkt.
    W związku z tym, że oferta nr 1 (Zakład Remontowo – Budowlany „MAL – BUD” Marek Bąk ul. Kościuszki 72, 28-200 Staszów) spełnia wszystkie warunki ustawy i specyfikacji, a w kryterium  - cena otrzymała 100 pkt. i jest najkorzystniejsza z Wykonawcą tym zostanie zawarta umowa na wykonanie w/w zadania.
    
    Jednocześnie informuję, że działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 10 , w związku
z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U z 2006 r. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.) wyklucza się Wykonawców:
 1. Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Wróbel, ul. W. Witosa 77,
  28-130 Stopnica,
 2. HATTBUD s.c Andrzej Grabka, Krzysztof Książka, ul. Jana Pawła II 3/15, 28-200 Staszów,
a oferty ich zostają odrzucone  na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie
    W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U z 2006 r. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.) wymagał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia :
 • Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert”.
    Wykonawca Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Wróbel ul. W. Witosa 77, 28-130 Stopnica przedłożył w ofercie zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz   zaświadczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nieaktualne.
    W związku z powyższym, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do ich uzupełnienia. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawca dostarczył dokumenty, jednak nie potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień otwarcia ofert.
    Wykonawca HATTBUD s.c Andrzej Grabka, Krzysztof Książka, ul. Jana Pawła II 3/15, 28-200 Staszów,  przedłożył w ofercie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego
o niezaleganiu w opłacaniu składek - nieaktualne.
    W związku z powyższym, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do ich uzupełnienia. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawca dostarczył dokumenty, jednak dokumenty: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
o niezaleganiu w opłacaniu składek nie potwierdzają  spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień otwarcia ofert.
    Mając na uwadze powyższe wyklucza się w/w Wykonawców o  udzielenie niniejszego zamówienia, a oferty  wykonawców  wykluczonych  uznaje się za odrzucone.

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia
 

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki