Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

na dzierżawę nieruchomości po byłym Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Rakowie, przy ul. Młyńskiej 2 oznaczonej na mapie jako działka 1413/2 o powierzchni 1,0495 ha


w skład której wchodzą: drogi dojazdowe, plac manewrowy, miejsce składowania odpadów i drewna, budynki gospodarcze, hala traków z pomieszczeniem biurowo - socjalnym, ruchomy majątek trwały, trak, piły i inne urządzenia do obróbki drewna.

 1. Oferty w formie pisemnej z dopiskiem „Tartak” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rakowie, ul. Ogrodowa 1; 26-035 Raków do dnia 08.02.2010 r. do godz. 13.30.
 2. Oferta powinna zawierać:
  a) Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną.
  b) Oferowana wysokość miesięczna czynszu dzierżawy nieruchomości .
  c) Sposób zagospodarowania nieruchomości i rodzaj prowadzonej działalności. Preferowane będą oferty uwzględniające podjęcie działalności przetwórstwa drzewnego.
  d) Deklarowaną ilość miejsc pracy.
  e) Potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty o prowadzeniu działalności gospodarczej z datą wystawienia nieprzekraczającą 3 – mc. przed datą złożenia oferty.
  f) Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS  o niezaleganiu z płatnościami z datą wystawienia nieprzekraczającą 3 -mc. przed datą złożenia oferty.
 3. Wywoławcza kwota miesięcznego czynszu dzierżawnego  wynosi: 1000,00 zł + 22% VAT (słownie: jeden tysiąc złotych  + 22% VAT).
 4. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie tut. Urzędu do 08.02.2010 r. do godz. 13.30. Wadium przepada w przypadku nieprzystąpienia do podpisania stosownej umowy w wyznaczonym terminie.
 5. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi 08.02.2010 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Rakowie.
 6. Informacji dotyczących warunków dzierżawy udziela Andrzej Reczyński, tel. 041 3535018 wew. 29, pokój nr 25.
 7. Wójt Gminy Raków zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.
Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki