Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

przetarg nieograniczony na „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków w miejscowościach
Szumsko Kolonia, Radostów, Rembów”Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1,
26-035 Raków
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
„Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków w miejscowościach
Szumsko Kolonia, Radostów, Rembów”

Projekt   będzie realizowany  w ramach  „Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013”

Oznaczenie robót wg. Wspólnego Słownik Zamówień: kod CPV45100000-8, 45111200-0, 45200000-9, 45230000-8, 45231300-8, 45233220-7, 45300000-0, 45330000-9, 45255110-3, 45400000-1

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w Urzędzie Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1, pokój nr 26 w cenie 300 zł/szt. oraz na stronie internetowej www.rakow.bip.jur.pl
Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków  w miejscowościach Szumsko Kolonia, Radostów, Rembów.
w tym:
Etap 1:     Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Szumsko Kolonia – Radostów, gm. Raków oraz z zbiornikami wyrównawczymi i pompownią HE w msc. Szumsko Kolonia.
Długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi:
PE Ø 63        -     około 108 m
PE Ø 90        -     około 1 338 m
PE Ø 110        -     około 5 857 m
PE Ø 160        -     około 1 793 m
    Razem:    -     około 9 096 m
Przyłącza wodociągowe wykonać do wszystkich posesji wskazanych w dokumentacji projektowej. Przyłączy wodociągowych o długości około 2 165 m. Przyłącza należy wykonać z rur  PE typ 50 o średnicy Ø 40/3.7.

Etap 2:     Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Rembów, gm. Raków
Długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi:
PE Ø 63        -     około 19 m
PE Ø 90        -     około 2 721 m
PE Ø 110        -     około 3 679 m
PE Ø 160        -     około 1 924 m
PE Ø 280        -     około 2 092 m
    Razem:    -     około 10 435 m
Przyłącza wodociągowe wykonać do wszystkich posesji wskazanych w dokumentacji projektowej. Przyłączy wodociągowych o długości około 2 558 m. Przyłącza należy wykonać z rur  PE typ 50 o średnicy Ø 40/3.7.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  

Wymagany termin wykonania zamówienia:
Terminy realizacji przedmiotu umowy  ustala się od podpisania umowy do 30.03.2011r.
w tym:
Etap 1: Termin realizacji ustala się do dnia 30.09.2010r.
Etap 2: Termin realizacji ustala się do dnia 30.03.2011r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b)     posiadania wiedzy i doświadczenia
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d)   sytuacji ekonomicznej i finansowej;

  Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:  200 000,00zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Oferta z najniższą ceną = 100%.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
w Rakowie  ul. Ogrodowa 1 pokój nr 14 w terminie do dnia 24.02.2010r. do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi 24.02.2010r. o godz. 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rakowie.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje również zamówień uzupełniających.
Upoważniony do kontaktu z oferentami jest Pan Łukasz Czerwik Tel (041) 35-35-018, 35-35-030 wew. 30.

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia


Załączniki
Pobierz plik (pytania_i_odpowiedzi_wodociagi_2010.pdf)pytania_i_odpowiedzi_wodociagi_2010.pdf
Rozmiar: 0.06 MB | Pobrano: 491 razy | Czas załączenia: 2010-02-11 15:06
Pobierz plik (pytania_i_odpowiedzi_wodociagi_2010_11_02_2010.pdf)pytania_i_odpowiedzi_wodociagi_2010_11_02_2010.pdf
Rozmiar: 0.08 MB | Pobrano: 462 razy | Czas załączenia: 2010-02-11 15:06
Pobierz plik (SIWZ_wodociagi_Szumsko_Kolonia_Radostow_Rembow.pdf)SIWZ_wodociagi_Szumsko_Kolonia_Radostow_Rembow.pdf
Rozmiar: 0.43 MB | Pobrano: 451 razy | Czas załączenia: 2010-02-11 15:06
Pobierz plik (Dokumentacja_wodociagi_2010.part1.rar)Dokumentacja_wodociagi_2010.part1.rar
Rozmiar: 9.54 MB | Pobrano: 441 razy | Czas załączenia: 2010-02-11 15:06
Pobierz plik (Dokumentacja_wodociagi_2010.part2.rar)Dokumentacja_wodociagi_2010.part2.rar
Rozmiar: 9.54 MB | Pobrano: 419 razy | Czas załączenia: 2010-02-11 15:06
Pobierz plik (Dokumentacja_wodociagi_2010.part3.rar)Dokumentacja_wodociagi_2010.part3.rar
Rozmiar: 9.54 MB | Pobrano: 423 razy | Czas załączenia: 2010-02-11 15:06
Pobierz plik (Dokumentacja_wodociagi_2010.part4.rar)Dokumentacja_wodociagi_2010.part4.rar
Rozmiar: 9.54 MB | Pobrano: 425 razy | Czas załączenia: 2010-02-11 15:06
Pobierz plik (Dokumentacja_wodociagi_2010.part5.rar)Dokumentacja_wodociagi_2010.part5.rar
Rozmiar: 5.13 MB | Pobrano: 436 razy | Czas załączenia: 2010-02-11 15:06

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki