Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

pisemny przetarg nieograniczony na zakup z dostawą na plac zamawiającego ciągnika rolniczego, wozu asenizacyjnego, pługa do odśnieżania (CPV 16.70.00.00, 34.14.45.00, 43.31.31.00)


Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1,
26-035 Raków
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na zakup z dostawą na plac zamawiającego ciągnika rolniczego, wozu asenizacyjnego, pługa do odśnieżania (CPV 16.70.00.00, 34.14.45.00, 43.31.31.00)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w Urzędzie Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1, pokój nr 25 w cenie 10 zł/szt oraz na stronie internetowej www.rakow.bip.jur.pl
Przedmiotem zmówienia zakup z dostawą na plac zamawiającego ciągnika rolniczego, wozu asenizacyjnego, pługa do odśnieżania.
Ofertę należy złożyć na całość zamówienia bez możliwości składania ofert częściowych jak również wariantowych.   
Wymagany termin wykonania zamówienia – 30 dni od podpisania umowy
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b. posiadają wiedzę i doświadczenie
c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Oferta z najniższą ceną = 100%
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1 pokój nr 14 w terminie do dnia 10.03.2010 r do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rakowie.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje również zamówień uzupełniających.


                
Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia
Załączniki
Pobierz plik (SIWZ_ciagnik_rolniczy_woz_asenizacyjny.pdf)SIWZ_ciagnik_rolniczy_woz_asenizacyjny.pdf
Rozmiar: 0.18 MB | Pobrano: 502 razy | Czas załączenia: 2010-02-24 12:25

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki