Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na Nadzór inwestorski dla zadania: Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków w miejscowościach Szumsko Kolonia, Radostów, Rembów.


Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
 „Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

Oznaczenie robót wg. Wspólnego Słownik Zamówień: kod CPV 71247000-1, 71248000-8

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w Urzędzie Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1, pokój nr 26 w cenie 10 zł/szt. oraz na stronie internetowej www.rakow.bip.jur.pl

Przedmiotem zmówienia jest: Nadzór inwestorski dla zadania: Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków w miejscowościach Szumsko Kolonia, Radostów, Rembów.

Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego (w branży sanitarnej zakres sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, w branży budowlano – konstrukcyjnej, w branży instalacyjnej bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych) oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, Rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. oraz niezbędne ze względu na zasady sztuki budowlanej i gospodarczej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  

Wymagany termin wykonania zamówienia:
Terminy realizacji przedmiotu umowy  ustala się zgodnie z zakończeniem prac przez wykonawcę robót budowlanych zaplanowanych do:
Etap 1: Termin realizacji ustala się do dnia 30.09.2010r.
Etap 2: Termin realizacji ustala się do dnia 30.03.2011r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b)     posiadania wiedzy i doświadczenia
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d)   sytuacji ekonomicznej i finansowej;

  Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Jedynym kryterium wyboru oferty jest wartość procentowa od ceny robót budowlanych. Oferta z najniższą wartością procentową = 100%.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rakowie  ul. Ogrodowa 1 pokój nr 14 w terminie do dnia 19.03.2010r. do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi 19.03.2010r. o godz. 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rakowie.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje również zamówień uzupełniających.
Upoważniony do kontaktu z oferentami jest Pan Łukasz Czerwik Tel (041) 35-35-018, 35-35-030 wew. 30.

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia


Załączniki
Pobierz plik (SIWZ_nadzor_inw_wod_03_2010.pdf)SIWZ_nadzor_inw_wod_03_2010.pdf
Rozmiar: 0.37 MB | Pobrano: 499 razy | Czas załączenia: 2010-03-11 15:06
Pobierz plik (pytania_i_odpowiedzi_do_oferentow.pdf)pytania_i_odpowiedzi_do_oferentow.pdf
Rozmiar: 0.04 MB | Pobrano: 469 razy | Czas załączenia: 2010-03-11 15:06

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki