Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Przetarg nieograniczony na dostawę ciągnika rolniczego, wozu asenizacyjnego, pługa do odśnieżania (CPV 16.70.00.00, 34.14.45.00, 43.31.31.00)


Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1,
26-035 Raków
NIP: 657-25-24-517,   REGON:  000540191
            
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 z późn. zm) - zwanej dalej "ustawą" na dostawę ciągnika rolniczego, wozu asenizacyjnego, pługa do odśnieżania (CPV 16.70.00.00,   34.14.45.00,   43.31.31.00)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w Urzędzie Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1, pokój nr 25 w cenie 10 zł/szt, oraz na stronie internetowej www.rakow.bip.jur.pl.
Przedmiotem zmówienia jest dostawa ciągnika rolniczego, wozu asenizacyjnego, pługa do odśnieżania.
Ofertę należy złożyć na całość zamówienia bez możliwości składania ofert częściowych jak również wariantowych.  
Wymagany termin wykonania zamówienia – 30 dni od dnia podpisania umowy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie     z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek jeśli w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał minimum 1 dostawę ciągnika rolniczego i posiada dokumenty potwierdzające, że dostawa ta została wykonana należycie.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku
Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku z późn. zm.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
    W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym, okresie, z podanie ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy
Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium nie przewiduje również udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Oferta z najniższą ceną = 100%      (1%=1 pkt)
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rakowie 
ul. Ogrodowa 1 pokój nr 14 w terminie do dnia 09.04.2010r do godz. 1100.
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rakowie.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje również zamówień uzupełniających.


Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia
               
 
Załączniki
Pobierz plik (SIWZ_ciagnik_woz_asenizacyjny_plug.pdf)SIWZ_ciagnik_woz_asenizacyjny_plug.pdf
Rozmiar: 0.15 MB | Pobrano: 451 razy | Czas załączenia: 2010-03-29 15:25
Pobierz plik (Zal_1_do_SIWZ_oferta.pdf)Zal_1_do_SIWZ_oferta.pdf
Rozmiar: 0.04 MB | Pobrano: 446 razy | Czas załączenia: 2010-03-29 15:25
Pobierz plik (Zal_2_opis_parametrow_tech.pdf)Zal_2_opis_parametrow_tech.pdf
Rozmiar: 0.03 MB | Pobrano: 454 razy | Czas załączenia: 2010-03-29 15:25
Pobierz plik (Zal_3_WZOR_umowy.pdf)Zal_3_WZOR_umowy.pdf
Rozmiar: 0.06 MB | Pobrano: 518 razy | Czas załączenia: 2010-03-29 15:25
Pobierz plik (Zal_4_do_SIWZ_wykaz_dostaw.pdf)Zal_4_do_SIWZ_wykaz_dostaw.pdf
Rozmiar: 0.04 MB | Pobrano: 462 razy | Czas załączenia: 2010-03-29 15:25
Pobierz plik (Zal_5_osw_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf)Zal_5_osw_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf
Rozmiar: 0.04 MB | Pobrano: 463 razy | Czas załączenia: 2010-03-29 15:25
Pobierz plik (Zal_6_osw_o_spelnieniu_war_udzialu_w_postepowaniu.pdf)Zal_6_osw_o_spelnieniu_war_udzialu_w_postepowaniu.pdf
Rozmiar: 0.04 MB | Pobrano: 456 razy | Czas załączenia: 2010-03-29 15:25
Pobierz plik (Zal_7_podwykonawcy.pdf)Zal_7_podwykonawcy.pdf
Rozmiar: 0.03 MB | Pobrano: 476 razy | Czas załączenia: 2010-03-29 15:25
Pobierz plik (Zal_8_udostepnienie_zasobu.pdf)Zal_8_udostepnienie_zasobu.pdf
Rozmiar: 0.03 MB | Pobrano: 463 razy | Czas załączenia: 2010-03-29 15:25
Pobierz plik (odpowiedzi_02_04_2010.pdf)odpowiedzi_02_04_2010.pdf
Rozmiar: 0.02 MB | Pobrano: 450 razy | Czas załączenia: 2010-03-29 15:25

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki