Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGU NA DOSTAWĘ CIĄGNIKA ROLNICZEGO, WOZU ASENIZACYJNEGO, PŁUGA DO ODŚNIEŻANIA

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U z 2007r Nr. 223, poz. 1655 z późn. zm) w imieniu Gminy Raków informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne „Na dostawę ciągnika rolniczego, wozu asenizacyjnego, pługa do odśnieżania”, wybrana została oferta złożona przez MOTO – AGROMAX Sp. z o.o. 26-085 Miedziana Góra – Kostomłoty 260 b, za cenę 155.977,00 zł – brutto (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem zł 00/100).
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie
     W dniu 29.03.2010r Gmina Raków ogłosiła przetarg nieograniczony na dostawę ciągnika rolniczego, wozu asenizacyjnego, pługa do odśnieżania. O wykonanie zadania ubiegało się  5 Wykonawców. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia kryterium jakim Zamawiający kierowała się przy ocenie ofert była cena – 100%.

Warunki udziału w postępowaniu spełniło 3  wykonawców, którzy zaoferowali wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości, za którą otrzymali następującą ilość punktów:

 1. Firma Handlowa
  „OLMEX”
  Mariusz Waligóra
  Pl. M.C. Skłodowskiej 24
  28-530 Skalbmierz
  za cenę 233.020,00 zł – brutto i otrzymała 66,94 pkt.

 2. Zakład Zaopatrzenia
  Ogrodniczo – Rolniczego
  WIA – LAN
  ul. Hodowlana 9
  33-100 Tarnów
  za cenę 174.604,00 zł – brutto i otrzymała 89,33 pkt.

 3. MOTO – AGROMAX Sp. z o.o.
  26-085 Miedziana Góra
  Kostomłoty 260 b
  za cenę 155.977,00 zł i otrzymała 100 pkt.
W związku z tym, że oferta nr 4 (MOTO – AGROMAX Sp. z o.o. 26-085 Miedziana Góra – Kostomłoty 260 b) spełnia wszystkie warunki ustawy i specyfikacji, a w kryterium – cena otrzymała 100 pkt. i jest najkorzystniejsza z Wykonawcą tym zostanie zawarta umowa na wykonanie w/w zadania.

Jednocześnie informuję, że działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r (Dz. U. z 2009r Nr 226, poz. 1817) z postępowania wyklucza się Wykonawców:
1.    AGRO SPEED Jarosław Gwóźdź ul. 11-go Listopada 6, 32-130 Koszyce
2.    Agroma Kielce Sp. z o.o. ul. Krakowska 293, 25-801 Kielce
a oferty ich zostają odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu nie spełniania warunków określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r (Dz. U. z 2009r Nr 226, poz. 1817) Zamawiający wymagał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca AGRO SPEED Jarosław Gwóźdź ul. 11-go Listopada 6, 32-130 Koszyce do oferty, zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie załączył.
W związku z powyższym, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do ich uzupełnienia. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawca wymienionych dokumentów nie dostarczył.

Wykonawca Agroma Kielce Sp. z o.o. ul. Krakowska 293, 25-801 Kielce załączył do oferty odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – nieaktualne.
W związku z powyższym, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do ich uzupełnienia. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawca dostarczył wymienione dokumenty, jednak nie potwierdzają one spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

Mając na uwadze powyższe wyklucza się w/w Wykonawców z postępowania
o udzielenia niniejszego zamówienia, a oferty Wykonawców wykluczonych na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych uznaje się za odrzucone.

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia  


Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki