Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGU NA REMONT DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: OCIESĘKI – STERCZYNA, PĄGOWIEC, ZALESIE - MODRZEWINA

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U z 2007r Nr. 223, poz. 1655 z późn. zm) w imieniu Gminy Raków informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne „Na remont dróg gminnych w miejscowościach: Ociesęki – Sterczyna, Pągowiec, Zalesie - Modrzewina”, wybrana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów za cenę 277.995,30 zł – brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć zł 30/100).
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie
     W dniu 06.04.2010r Gmina Raków ogłosiła przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w miejscowościach: Ociesęki – Sterczyna, Pągowiec, Zalesie - Modrzewina.
O wykonanie zadania ubiegało się  7 Wykonawców. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia kryterium jakim Zamawiający kierowała się przy ocenie ofert była cena – 100%.

Warunki udziału w postępowaniu spełniło 7  wykonawców, którzy zaoferowali wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości, za którą otrzymali następującą ilość punktów:
 1. WIKTORIA Sp. z o.o.
  ul. Pl. Czerwca 1976 nr 2
  02-495 Warszawa
  za cenę 474.522,05 zł – brutto i otrzymała 58,58 pkt.
 2. STRABAG Sp. z o.o.
  ul. Parzniewska 10
  05-800 Pruszków
  za cenę 355.635,84 zł – brutto i otrzymała 78,17 pkt.
 3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
  ul. Rakowska 40
  28-200 Staszów
  za cenę 277.995,30 zł i otrzymała 100 pkt.
 4. BUDROMOST – STARACHOWICE Sp. z o.o.     
  ul. Św. Rocha 31
  27-215 Wąchock
  za cenę 289.402,61 zł i otrzymała 96,06 pkt.
 5. Kieleckie Przedsiębiorstwo
  Robót Drogowych Sp. z o.o.
  ul. Przęsłowa 2a
  25-670 Kielce
  za cenę 300.397,55 zł i otrzymała 92,54 pkt.
 6. Wojtas Marian
  Przedsiębiorstwo  Robót Drogowych „DROKAM – PIASECZNO”
  Piaseczno 84/21-26
  27-670 Łoniów
  za cenę 325.151,35 zł i otrzymała 85,50 pkt.
 7. Firma Transportowo –  Budowlano – Drogowa
  DYLMEX Tomasz Dyl
  ul. Rakowska 33
  28-200 Staszów
  za cenę 293.987,06 zł i otrzymała 94,56 pkt.

W związku z tym, że oferta nr 3 (Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów) spełnia wszystkie warunki ustawy i specyfikacji, a w kryterium – cena otrzymała 100 pkt. i jest najkorzystniejsza z Wykonawcą tym zostanie zawarta umowa na wykonanie w/w zadania.

 
 Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki