Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Usługi w zakresie transportu”.
Oznaczenie robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV 93900000-7 Różne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane.

OGŁOSZENIE

    Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Usługi w zakresie transportu”.
Oznaczenie robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV 93900000-7 Różne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1 pokój nr 25 w cenie 10 zł/szt oraz na stronie internetowej www.rakow.bip.jur.pl
Przedmiotem zmówienia jest:
  1. Sukcesywna dostawa kruszywa dolomitowego drobnego gat. I o granulacji 4-31,5 mm w ilości ok. 1200 ton na bieżące utrzymanie dróg gminnych z jego rozłożeniem na drodze tj; wyładunek i staranne ręczna rozłożenie kruszywa na drodze w miejscach powstałych ubytków i wybić w drodze lub innych miejscach oraz jego mechaniczne zagęszczenie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych jak również ofert wariantowych.
Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 30.12.2008 roku.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:
  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt1-4 ustawy, a w szczególności wykażą:
    a) potencjał techniczny
    - posiadają lub mają zapewniony dostęp (przez dzierżawę, najem, umowę kupna lub inny sposób) do w pełni sprawnych jednostek podstawowego sprzętu niezbędnego do wykonania robót.
Wymagane jest posiadanie samochodu ciężarowego samowyładowczego jako środka transportu o ładowności powyżej 10 ton oraz niezbędnej siły roboczej do rozłożenia kruszywa na drodze i mechanicznego zagęszczenia.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1, pokój nr 14 w terminie do dnia 18.03.2008r do godz. 930.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Upoważniony do kontaktu z oferentami jest Pan Stanisław Firmanty tel (041) 35-35-018, 35-35-030 wew. 29.

Wójt Gminy
Alina Siwonia
 
Załączniki
Pobierz plik (SIWZ_dostawa_kruszywo_2008.doc)SIWZ_dostawa_kruszywo_2008.doc
Rozmiar: 0.14 MB | Pobrano: 600 razy | Czas załączenia: 2008-03-04 14:13

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki