Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Wójt Gminy Raków ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: "Wybór banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Raków".

Raków: Wybór Banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Raków

Numer ogłoszenia: 131081- 2008; data zamieszczenia: 17.06.2008 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3535031 , fax 041 3535018.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.rakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Raków.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3)Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa rachunków bankowych Urzędu Gminy Raków , jednostek oraz samorządowej instytucji kultury (rachunki podstawowe i pomocnicze Urzędu Gminy w Rakowie, jednostek oraz instytucji kultury), w tym m. in.:
1) Otwarcie rachunków bankowych głównych i pomocniczych w formie elektronicznej;
2) Prowadzenie rachunków bankowych i rachunków pomocniczych w formie elektronicznej;
3) Uznanie i obciążanie rachunków bankowych w dniu operacji;
4) Sporządzanie wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzien roboczy;
5) Realizacja poleceń przelewów elektronicznych do innych banków w systemie ELIXIR ;
6) Realizacja przelewów wewnętrznych (miedzy rachunkami w tym samym banku) ; 7) Przyjmowanie wpłat gotówkowych w punkcie w miejscowości Raków ;
8) Dokonywanie wypłat gotówkowych w punkcie w miejscowosci Raków;
9) Zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej;
10) Lokowanie wolnych środków na lokatach;
11) Miesięczna kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
12) Wydawanie blankietów  czeków gotówkowych;
13) Wydawanie zaświadczeń oraz opinii przez bank;
14) Gotowość do udzielenia kredytu na rachunku bieżącym (na podstawie uchwały budżetowej na dany rok tj. w 2008r limit 500.000 zł)na warunkach okreslonych w ofercie banku w/g WIBOR 1M+ marża banku, stawkę referencyjną do wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć WIBOR  z dnia 20 czerwca 2008 roku ;
15) Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych,WIBID 1M z dnia 20 czerwca 2008r;
16) Posiadanie siedziby lub oddziału banku (placówki, agencji) w miejscowości Raków;
17) Dokonywanie pełnej konsolidacji rachunków bankowych  Gminy Raków, polegającej na konsolidacji wszystkich wolnych środków finansowych znajdujacych się na wszystkich rachunkach bankowych; 
18) Dokonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem rachunków wynikających z przepisów prawa bankowego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.00-0,
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres 36  miesięcy:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
a) koncesję, zezwolenie lub licencję jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):
a) udokumentować wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej jednej usługi w zakresie porównanym z niniejszym zamówieniem polegającej na kompleksowej obsłudze bankowej podmiotu, o budżecie nie mniejszym niż 10.000.000 zł. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

4. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania - złożyć w formie oryginału oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, które części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom.

6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia/nie spełnia. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1.1 Oprocentowanie środków znajdujących się na rachunkach złotowych bieżących i pomocniczych Zamawiającego (30%),
1.2. Prowizja za otwarcie rachunków bankowych(5%),
1.3.Opłaty za przelewy na rachunki w banku prowadzacym  (10%),
1.4.Opłaty za przelewy  w  innych bankach (10%),
1.5.Opłaty za wpłaty i wypłaty gotówkowe (10%),
1.6.Ryczałtowa opłata za prowadzenie wszystkich rachunków obejmująca wszystkie koszty w skali miesiąca (25%),
1.7.Koszt kredytu bankowego w rachunku bieżącym (10%),

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rakow.bip.jur.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Raków ul. Ogrodowa 1  , 26-035 Raków, pokój nr 29.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków (Sekretariat).

IV.Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia 

Załączniki
Pobierz plik (SIWZ_wybor_banku_UG_Rakow.doc)SIWZ_wybor_banku_UG_Rakow.doc
Rozmiar: 0.14 MB | Pobrano: 528 razy | Czas załączenia: 2008-06-17 09:21
Pobierz plik (SIWZ_wybor_banku_UG_Rakow_zalaczniki.doc)SIWZ_wybor_banku_UG_Rakow_zalaczniki.doc
Rozmiar: 0.11 MB | Pobrano: 532 razy | Czas załączenia: 2008-06-17 09:21

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki