Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budo

    Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Drogowle i Mędrów gm. Raków.    
    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w Urzędzie Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1 pokój nr 25 w cenie 10 zł/szt
    Przedmiotem zmówienia jest:
Wykonanie aktualizacji Projektu Budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach  Drogowle i Mędrów gm. Raków.
    Ofertę należy złożyć na całość zamówienia bez możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Wymagany termin wykonania zamówienia do 02.02.2009r.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 19/2004, poz. 177 z późn. zm.),
     - posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy
       nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
     - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
        dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
     - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
         zamówienia,
      - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
b) Wykonawca musi wykazać się udokumentowanym wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) minimum dwóch zrealizowanych projektów o podobnym przeznaczeniu.
c) Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w branży wodno - kanalizacyjnej      
        Osoby te muszą być członkami właściwej izby samorządu zawodowego.
    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1500,00 zł.
      Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Oferta z najniższą ceną = 100% (100 pkt)
        Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
w Rakowie ul. Ogrodowa 1 pokój nr 14 w terminie do dnia 09.07.2008 do godz.1100.
    Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1115 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rakowie.
     Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  Przykazywanie zapytań, zawiadomień, oświadczeń, wniosków informacji i protestów odbywać się może w formie faxu i pisemnie z zastrzeżeniem zawartym w SIWZ.
    Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów jak również nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia
Załączniki
Pobierz plik (SIWZ_wodociag_Drogowle_Medrow.doc)SIWZ_wodociag_Drogowle_Medrow.doc
Rozmiar: 0.14 MB | Pobrano: 476 razy | Czas załączenia: 2008-06-30 10:34

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki