Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Wójt Gminy Raków ogłasza publiczny nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę miejsc targowych na Pl. Wolności w Rakowie gmina Raków.

            Przetarg dotyczyć będzie dwóch miejsc targowych o pow. 25 m² każde, usytuowanych od strony wschodniej na działce o Nr. ewidencyjnym 2867 położonych na Pl. Wolności  w Rakowie gmina Raków na okres do 3 lat.
       Zgodnie z Miejscowym Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego w/w miejsca znajduje się na terenach oznaczonych na planie symbolem: „PM” – tereny przestrzeni publicznych. Sposób zagospodarowania – możliwość postawienia przenośnego pawilonu handlowego.
    Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

    Wysokość miesięcznej opłaty z tytułu dzierżawy za 1 m²  wynosi  6,00 zł ( słownie: sześć  złotych ) x 25 m²  co daje 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)

    Termin składania ofert upływa dnia 1 sierpnia 2008 r.

    Część jawna przetargu odbędzie się w Urzędzie Gminy w Rakowie w dniu 04.08.2008 r. o godz. 1200, sala konferencyjna.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
  1. wniesienie wadium poprzez wpłacenie kwoty 20,00 zł (dwadzieścia złotych) do dnia 1 sierpnia 2008r. na konto BS Szydłów o/Raków Nr 66 8521 1016 2001 0004 7193 0020
  2. złożenie ofert w sekretariacie Urzędu Gminy Raków w terminie do dnia 1 sierpnia 2008r. Do godziny 15:30 oferent składa dwie oferty (oddzielnie na każde), miejsce targowe wystawione do przetargu.
  3. Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę miejsca targowego na Placu Wolności w Rakowie”.
Pisemna oferta powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot (w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej należy dostarczyć aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru – dokument ważny jest trzy miesiące od daty wydania);
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium
Oferty nie będą mogły być zmienione w trakcie przetargu.

   
    Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet pierwszej wpłaty czynszu dzierżawnego, a pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie.
    W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tych osób, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym , że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
    Przy wyborze oferty Komisja Przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę oraz inne kryteria wpływające na wybór najkorzystniejszej oferty ustalonej w warunkach przetargu.

Uwaga:
do ceny wywoławczej nie został naliczony podatek  VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
   
    W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Raków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
   
    Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Rakowie  ul. Ogrodowa  1, 26-035 Raków pokój nr 25 (I piętro) tel 35-35-018 lub 35-35-030 wew. 29.


Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki