Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Wójt Gminy Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Remont drogi w miejscowości Bardo”. Oznaczenie robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV 45233142-6.

 Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Remont drogi w miejscowości Bardo”.
Oznaczenie robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV 45233142-6
    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1 pokój nr 25 w cenie 10 zł/szt oraz na stronie internetowej www.rakow.bip.jur.pl
    Przedmiotem zmówienia jest wykonanie remontu drogi w miejscowości Bardo tj:
Roboty ziemne:
- roboty ziemne poprzeczne wykonywane koparkami z profilowaniem terenu w obrębie pasa drogowego w ilości 1200 m3 (400x4,0x0,5 + (rów)400x1=1200)
- roboty ziemne poprzeczne wykonywane koparkami z profilowaniem terenu w obrębie pasa drogowego w ilości 30 m3  (300x2x0.5x0,1)
Roboty z zakresu nawierzchni dróg
- wykonanie warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem 15 cm w ilości1600 m2
- wykonanie nawierzchni tłuczniowej o gr. 25 cm w ilości 1600 m2
Roboty wykończeniowe
- umocnienie poboczy kruszywem łamanym grubości 10 cm po zagęszczeniu w ilości 400 m2 (300x0,5x2=300)

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych jak również ofert wariantowych
    Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 30.09.2008 roku
    W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:
a) udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej jednej roboty budowlanej o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem, tzn. roboty polegające na wykonaniu remontu drogi o wartości powyżej 70 tys. zł

b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia .
Z ubiegania się o zamówienie wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają powyższych warunków
   
    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1.500,00   złotych.
    Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
   Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1, pokój nr 14 w terminie do dnia 07.08.2008r  do godz. 930.
    Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
    Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej.
    Upoważniony do kontaktu z oferentami jest Pan Stanisław Firmanty tel (041) 35-35-018, 35-35-030 wew. 29.

                                    Wójt Gminy Raków
                                          Alina Siwonia
 
Załączniki
Pobierz plik (SIWZ_Bardo.doc)SIWZ_Bardo.doc
Rozmiar: 0.14 MB | Pobrano: 488 razy | Czas załączenia: 2008-07-15 10:52

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki