Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Remont drogi w miejscowości Zalesie o nr. ewid. 168 Zalesie-Modrzewina oraz remont przepustu w miejscowości Bardo na drodze o nr. ewid. 903 Bardo – Świński Ryj”.


Oznaczenie robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV 45233142-6 i 45221111-3

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1 pokój nr 25 w cenie 10 zł/szt oraz na stronie internetowej www.rakow.bip.jur.pl
Przedmiotem zmówienia są roboty budowlane:
Zadanie nr 1
Wykonanie remontu drogi Zalesie – Modrzewina o nr. ewid. 168 na odcinku 1000 mb tj:
Roboty przygotowawcze
- roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,4 m3 gruntu o normalnej wilgotności I-II z odwozem na odległość do 3 km. Zbieranie zawyżonych poboczy w ilości 1050 m2 .
Podbudowa
- wyrównanie istniejącej podbudowy brukowcowej kruszywem stabilizowanym mechanicznie grubość warstwy 10 cm w ilości 500 m3
- mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym w ilości 50 kg/m2
Nawierzchnia
- nawierzchnie z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla ruchu KR-1 w ilości 4500 m2
Roboty wykończeniowe
- czyszczenie rowów, grubość namułu do 40 cm w ilości 150 m
- przepusty rurowe pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 50 cm w ilości 7,0 m
- ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustu o średnicy 50 cm w ilości 2 szt

Zadanie nr 2
Wykonanie remontu przepustu w miejscowości Bardo na drodze o nr. ewid. 903
Roboty rozbiórkowe
- rozebranie przepustu o średnicy 150 cm i długości 7,5 m
Roboty ziemne
- roboty ziemne poprzeczne wykonywane koparkami z profilowaniem terenu w obrębie pasa drogowego w ilości 60 m3
- zasypanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych w ilości 5,13 m3
- roboty ziemne poprzeczne wykonywane koparkami z profilowaniem terenu w obrębie pasa drogowego (pobocza) w ilości 3,00 m3
- umocnienie dna wlotu i wylotu narzutem kamiennym (bruk) w ilości 4,5 m2
Roboty nawierzchniowe – roboty w zakresie nawierzchni dróg
- wykonanie warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem 15 cm w ilości 120 m2
- wykonanie podbudowy tłuczniowej o grubości 20 cm w ilości 120 m2
- wykonanie warstwy wiążącej BA grubości 4 cm w ilości 120 m 2
- wykonanie warstwy ścieralnej BA dla ruchu KR-1 grubości 3 cm w ilości 120 m2
Roboty wykończeniowe
- umocnienie poboczy kruszywem łamanym grubości 10 cm po zagęszczeniu w ilości 30 m2
Przepusty
- wykonanie fundamentu z betonu B15 w ilości 1,80 m3
- wykonanie fundamentu pod częścią przelotową grubości 15 cm w ilości 11,25 m2
- wykonanie przelotowej części prefabrykowanych przepustów jednootworowych żelbetonowych o średnicy 1,5 m wraz z wykonaniem ławy tłuczniowej w ilości 7,5 m
- wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej w ilości 36 m2
- umocnienie skarp przy przepuście płytami betonowymi w ilości 9,0 m2 (1,5x1,5 x4)
- obudowa betonowa wlotów i wylotów prefabrykowanych przepustów drogowych w ilości 2,76 m3
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każde z zadań osobno bez możliwości składania ofert wariantowych
Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 07.11.2008 roku
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:
a) udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej jednej roboty budowlanej o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem, tzn. roboty polegające na wykonaniu remontu drogi o wartości powyżej 300 tys. zł dot. zadania nr 1 lub remontu przepustu powyżej 40 tys. zł dot. zadania nr 2.
b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia .
Z ubiegania się o zamówienie wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają powyższych warunków.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
- zadanie nr 1 - 6.000,00 złotych
- zadanie nr 2 - 1.000,00 złotych
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1, pokój nr 14 w terminie do dnia 22.08.2008r do godz. 930.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Upoważniony do kontaktu z oferentami jest Pan Stanisław Firmanty tel (041) 35-35-018, 35-35-030 wew. 29.

Wójt Gminy
Alina SiwoniaZałączniki
Pobierz plik (SIWZ_Remont_drogi_Zalesie_Modrzewina.doc)SIWZ_Remont_drogi_Zalesie_Modrzewina.doc
Rozmiar: 0.15 MB | Pobrano: 503 razy | Czas załączenia: 2008-07-31 13:07

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki