Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Wójt Gminy Raków ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Raków ( woj. Świętokrzyskie) położonych w obrębie wsi: Głuchów Lasy, Korzenno, Kolonia Szumsko, gm. Raków


    1) Obręb ewidencyjny Głuchów Lasy
Działka o nr ewidencyjnym: 190 o pow. 1,2100 ha, w części zabudowana
Decyzja Wojewody Kieleckiego GG.VI.A-7413/57/10/96.
Działka nr 190 położona jest ok. 10 km na zachód od msc. Raków (siedziby władz gminy) zlokalizowana przy drodze powiatowej. Nieruchomość ma kształt prostokąta, szeroka od frontu. Wg ewidencji gruntów zabudowana część działki ma pow. 0,5200 ha, pozostałą część stanowi pastwisko  o pow. 0,6900 ha. Budynek byłej szkoły podstawowej znajduje się w odległości ok. 15 m od drogi asfaltowej, poza budynkiem znajduje się budynek gospodarczy, studnia i pojedynczy dąb.  W sąsiedztwie działki znajduje się jedno siedlisko mieszkaniowe wraz z tartakiem, oraz obszar niezabudowany o charakterze rolnym. Nieruchomość zgodnie z M. P. Z. P. gm. Raków znajduje się na terenach oznaczonych symbolem U2 – tereny usług publicznych   
Cena wywoławcza: 130.000,00 zł.  Wadium: 13.000,00 zł o wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu. Nieruchomość nie jest obciążona.

    2) Obręb ewidencyjny Korzenno
Działka o nr ewidencyjnym: 266 o pow. 1,4200 ha, w części zabudowana
Decyzja Wojewody Kieleckiego GG.VI.A-7413/57/96.
Działka nr 266 położona jest ok. 10 km na zachód od msc. Raków (siedziby władz gminy) zlokalizowana jest u zbiegu dróg: powiatowej biegnącej w kierunku wsi Celiny i dalej do Szydłowa oraz gminnej wiodącej przez wieś. Nieruchomość ma kształt szerokiego prostokąta. Wg ewidencji gruntów zabudowana część działki ma pow. 0,4200 ha, pozostałą część o pow. 1,0000 ha stanowi nieużywany grunt orny. Część budowlana jest ogrodzona zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej i budynkiem gospodarczym, obok szkoły znajduje się boisko i studnia, wzdłuż ogrodzenia części budowlanej rośnie szpaler drzew głównie lip, w części płn. – zach. rosną stare jabłonie. Nieruchomość zgodnie z       M. P. Z. P. gm. Raków oznaczona jest symbolem U2 – tereny usług publicznych, R2 – tereny rolne z możliwością zalesień
Cena wywoławcza: 120.000,00 zł.  Wadium: 12.000,00 zł o wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu. Nieruchomość nie jest obciążona.

    3) Obręb ewidencyjny Kolonia Szumsko
Działka o nr ewidencyjnym: 125/2 o pow. 0,1200 ha – budowlana
Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego GG.V-7413/57/14/94.
Działka nr 125/2 zabudowana budynkiem po byłej zlewni mleka, położona jest w zachodniej części msc. Kolonia Szumsko od północy przylega do drogi powiatowej. Nieruchomość zgodnie z M. P. Z. P. gm. Raków oznaczona jest symbolem RM1 – tereny zabudowy zagrodowo – mieszkaniowej
Cena wywoławcza: 25.000,00 zł.  Wadium: 2.500,00 zł o wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu. Nieruchomość nie jest obciążona.
 Przedmiotem przetargu będzie każda nieruchomość oddzielnie w kolejności jak podano        w ogłoszeniu.  

Uwaga:
cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości okazanie granic nabytej nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego do ceny wywoławczej  został naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do wpłaty całej ceny przed podpisaniem umowy notarialnej wszelkie koszty związane z zawarciem umowy, w tym opłatę notarialną ponosi nabywca.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu,
przy wpłaceniu wadium należy podać numer i położenie nieruchomości, wpłaty dokonać na konto Urzędu Gminy Raków, BS Oddział Raków Nr 66 8521 1016 2001 0004 7193 0020. Wpłaty wadium należy dokonać do 23.10.2008 r. na konto Urzędu Gminy w Rakowie.   Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu wynikiem negatywnym. Wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym w zawiadomieniu.
    Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji         przetargowej:
dowód wpłaty wadium
w przypadku osób fizycznych dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialnego
w przypadku spółki cywilnej: zaświadczenie o wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólnika spółki, pełnomocnictwa
w przypadku osób prawnych: wypis z rejestru, pełnomocnictwa i dowody tożsamości osoby reprezentującej podmiot.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
W przypadku wystąpienia na mapie nieujawnionych sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przedłożenia w ramach kosztów własnych.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z poźn. zm. ) oraz rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108).

    Przetarg odbędzie się w dniu 27.10.2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, sala konferencyjna, od godziny 900 począwszy od działki Nr 190 (obręb Głuchów Lasy) co trzydzieści minut na każdą następną działkę zgodnie z ogłoszeniem.
    Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, (tj. Dz. U. Z 2004r. Nr 167 poz. 1758) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
Wobec przedmiotowych nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu zastrzeżone w drodze ustawy Agencji Nieruchomości Rolnych działające na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).    
     Wójt Gminy Raków zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny w każdej chwili jego trwania.
    Szczegółowe informacje o warunkach przetargu uzyskać można w budynku tutejszego Urzędu Gminy ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, pokój nr 25 lub telefonicznie (041) 35-35-030, wew. 29.


Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia


Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki