Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Wójta Gminy Raków ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Raków (woj. Świętokrzyskie) położonych w obrębie wsi: Szumsko, Dębno, Chańcza, Rakówka, Raków, gm. Raków.

1) Obręb ewidencyjny Szumsko
Działka o nr ewidencyjnym: 191/13 o pow. 0,1157 ha – budowlana
Decyzja Wojewody Kieleckiego GG.VI.A-7413/57/11/96
Działka nr 191/13 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, oraz do sieci urządzeń infrastruktury technicznej: (wodociąg, energia elektryczna). Nieruchomość zgodnie  z M. P. Z. P. gm. Raków oznaczona jest symbolem RM1 – tereny zabudowy zagrodowo – mieszkaniowej.
Cena wywoławcza 21.000,00 zł. Wadium: 2.100,00 zł o wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu. Nieruchomość nie jest obciążona.

2) Obręb ewidencyjny Szumsko
Działka o nr ewidencyjnym: 191/11 o pow. 0,1064 ha – budowlana
Decyzja Wojewody Kieleckiego GG.VI.A-7413/57/11/96
Działka nr 191/11 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, oraz do sieci urządzeń infrastruktury technicznej: (wodociąg, energia elektryczna). Nieruchomość zgodnie z M. P. Z. P. gm. Raków oznaczona jest symbolem RM1 – tereny zabudowy zagrodowo – mieszkaniowej
Cena wywoławcza: 20.000,00 zł.  Wadium: 2.000,00 zł o wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu. Nieruchomość nie jest obciążona.

3) Obręb ewidencyjny Dębno
Działka o nr ewidencyjnym: 800 o pow. 0,5500 ha – rolna
½ udziału na podstawie Decyzji Wojewody: SP.IV.7710-148/05.
Działka nr 800 położona jest w płn. – wsch. części msc. Dębno, stanowi pas gruntu kształtem przypominający trapez, szer. ok. 45 m od zachodu przylega do drogi gruntowej dojazdowej do pól. Nieruchomość zgodnie z M. P. Z. P. gm. Raków oznaczona jest symbolem R/ZL – tereny zalesień
             Cena wywoławcza: 8.000,00 zł.  Wadium: 800,00 zł o wysokości postępowania decydują  uczestnicy przetargu. Nieruchomość nie jest obciążona.

4) Obręb ewidencyjny Chańcza
Działka o nr ewidencyjnym: 855/1 o pow. 0,1100 ha – budowlano – rolna
Decyzja Wojewody: SP.IV.7710-141/05
Działka nr 855/1 położona jest w płd. – wsch. części msc. Chańcza znajduje się w drugiej linii zabudowy z wydzieloną drogą dojazdową szerokości 5 m (północna granica działki), przylegającą do drogi asfaltowej. Nieruchomość zgodnie z M. P. Z. P. gm. Raków oznaczona jest symbolem RW1 – tereny nabrzeży wód otwartych, RM1 – tereny zabudowy zagrodowo – mieszkaniowej
Cena wywoławcza: 15.000,00 zł.  Wadium: 1.500,00 zł o wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu. Nieruchomość nie jest obciążona.

5) Obręb ewidencyjny Chańcza
Działka o nr ewidencyjnym: 755 o pow. 1,7700 ha – budowlano – rolna
     Decyzja Wojewody: SP.IV.7710-2/06
Działka nr 755 położona jest w płd. – wsch. części msc. Chańcza stanowi pas gruntu szer. ok. 15 m, dł. ok. 1200 m od północy przylega do drogi asfaltowej od  południa do drogi polnej. Nieruchomość zgodnie z M. P. Z. P. gm. Raków oznaczona jest symbolem RM1 – tereny zabudowy zagrodowo – mieszkaniowej, R2 – tereny rolne z możliwością zalesień
Cena wywoławcza: 32.000,00 zł.  Wadium: 3.200,00 zł o wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu. Nieruchomość nie jest obciążona.

6) Obręb ewidencyjny Chańcza
Działka o nr ewidencyjnym: 923/51 o pow. 0,0600 ha – rekreacyjna
Działka nr 923/51  położona na terenach rekreacyjnych, nad zbiornikiem ,,Chańcza”, zapewniony dojazd wydzieloną wewnętrzną drogą gruntową. Działka w zasięgu urządzeń infrastruktury technicznej tj. energia elektryczna (w przyszłości planowane wykonanie wodociągu i kanalizacji). Nieruchomość zgodnie z M. P. Z. P. gm. Raków oznaczona jest symbolem U5 – tereny turystyki, rekreacji i sportu
Cena wywoławcza: 35.000,00 zł Wadium: 3.500,00 zł o wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu. Nieruchomość nie jest obciążona.

7) Obręb ewidencyjny Rakówka
Działka o nr ewidencyjnym: 456/4 o pow. 2,5700 ha – budowlano – rolna  
Decyzja Wojewody: SP.IV.7710-147/05
Działka nr 456/4 położona jest w płn. – wsch. części msc. Rakówka stanowi pas gruntu szer. ok. 75 m, dł. ok. 400 m, z wyciętym trapezem w płd. – zach. jej części (działki nr 456/1 i 456/3), od południowego  – zachodu (około 1/3 szer. działki) przylega do drogi biegnącej przez wieś Rakówka (droga gruntowa utwardzona). Nieruchomość zgodnie z    M. P. Z. P. gm. Raków oznaczona jest symbolem RM1 – tereny zabudowy zagrodowo – mieszkaniowej, R2 – tereny rolne z możliwością zalesień
Cena wywoławcza: 32.000,00 zł.  Wadium: 3.200,00 zł o wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu. Nieruchomość nie jest obciążona.

8) Obręb ewidencyjny Rakówka
Działka o nr ewidencyjnym: 481/2 o pow. 0,9200 ha – rolna  
Decyzja Wojewody: SP.IV.7710-147/05
Działka nr 481/2 położona jest w płn. – wsch. części msc. Rakówka stanowi pas gruntu szer. ok. 40 m, dł. ok. 240 m, z wyciętym prostokątem w płn. – wsch. jej części (działka nr 481/1) od południowego – zachodu przylega do drogi biegnącej przez wieś Rakówka (droga gruntowa utwardzona). Nieruchomość zgodnie z M. P. Z. P. gm. Raków oznaczona jest symbolem  R2 – tereny rolne z możliwością zalesień, ZL1 – tereny lasów
Cena wywoławcza: 25.000,00 zł.  Wadium: 2.500,00 zł o wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu. Nieruchomość nie jest obciążona.

9) Obręb ewidencyjny Raków
Działka o nr ewidencyjnym: 189/2 o pow. 0,0933 ha – rolna
Decyzja Wojewody: SP.IV.7710-160/05
Działka nr 189/2 położona jest w płn. – zach. części msc. Raków stanowi pas gruntu szer. ok. 12 m dł. ok. 70 m od północnego – zachodu przylega do drogi wojewódzkiej. Nieruchomość zgodnie z M. P. Z. P. gm. Raków oznaczona jest symbolem R2 – tereny rolne z możliwością zalesień
Cena wywoławcza: 2.000,00 zł.  Wadium: 200,00 zł o wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu. Nieruchomość nie jest obciążona.

10) Obręb ewidencyjny Raków
Działka o nr ewidencyjnym: 186/2 o pow. 1,0392 ha – rolna
Decyzja Wojewody: SP.IV.7710-151/05
Działka nr 186/2 położona jest w płn. – zach. części msc. Raków stanowi pas gruntu szer. ok. 30 m dł. ok. 350 m od południa przylega do drogi wojewódzkiej, od północy do drogi gminnej. Nieruchomość zgodnie z M. P. Z. P. gm. Raków oznaczona jest symbolem R2 – tereny rolne z możliwością zalesień, ZL1 – tereny lasów
Cena wywoławcza: 14.000,00 zł.  Wadium: 1.400,00 zł o wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu. Nieruchomość nie jest obciążona.

11) Obręb ewidencyjny Raków
Działka o nr ewidencyjnym: 602 o pow. 0,0813 ha – budowlana
Decyzja Wojewody: SP.IV.7710-154/05
Działka nr 602 położona jest w płn.– wsch. części msc. Raków stanowi pas gruntu o szer. ok. 12 m i dł. ok. 70 m, od wschodu przylega do drogi.  
Nieruchomość zgodnie z M. P. Z. P. gm. Raków oznaczona jest symbolem RM1 – tereny zabudowy zagrodowo – mieszkaniowej
Cena wywoławcza: 12.000,00 zł.  Wadium: 1.200,00 zł o wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu. Nieruchomość nie jest obciążona.

Przedmiotem przetargu będzie każda nieruchomość oddzielnie w kolejności jak podano w ogłoszeniu.  

Uwaga:
cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości okazanie granic nabytej nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego do ceny wywoławczej  został naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do wpłaty całej ceny przed podpisaniem umowy notarialnej wszelkie koszty związane z zawarciem umowy, w tym opłatę notarialną ponosi nabywca.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu,
przy wpłaceniu wadium należy podać numer i położenie nieruchomości, wpłaty dokonać na konto Urzędu Gminy Raków, BS Oddział Raków Nr 66 8521 1016 2001 0004 7193 0020. Wpłaty wadium należy dokonać do 21.10.2008 r. na konto Urzędu Gminy w Rakowie. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu wynikiem negatywnym. Wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym w zawiadomieniu.
    
    Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji         przetargowej:
dowód wpłaty wadium w przypadku osób fizycznych dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialnego
w przypadku spółki cywilnej: zaświadczenie o wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód tożsamości wspólnika spółki, pełnomocnictwa
w przypadku osób prawnych: wypis z rejestru, pełnomocnictwa i dowody tożsamości osoby reprezentującej podmiot.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
W przypadku wystąpienia na mapie nieujawnionych sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przedłożenia w ramach kosztów własnych.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z poźn. ) oraz rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108)
    Przetarg odbędzie się w dniu 24.10.2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, sala konferencyjna, od godziny 900 począwszy od działki nr 191/13 (obręb Szumsko) co trzydzieści minut na każdą następną działkę zgodnie z ogłoszeniem.
    Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, (tj. Dz. U. Z 2004r. Nr 167 poz. 1758) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
Wobec przedmiotowych nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu zastrzeżone w drodze ustawy Agencji Nieruchomości Rolnych działające na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).   
     Wójt Gminy Raków zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn w każdej chwili jego trwania.
    Szczegółowe informacje o warunkach przetargu uzyskać można w budynku tutejszego Urzędu Gminy ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, pokój nr 25 lub telefonicznie (041) 35-35-030, wew. 29.


Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia
 

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki