Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Wójt Gminy Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Remont drogi w miejscowości Szumsko Kolonia”.
Oznaczenie robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV 45233142-6

    Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Remont drogi w miejscowości Szumsko Kolonia”.
Oznaczenie robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV 45233142-6
    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1 pokój nr 25 w cenie 10 zł/szt oraz na stronie internetowej www.rakow.bip.jur.pl
    Przedmiotem zmówienia jest wykonanie remontu drogi w miejscowości Szumsko Kolonia (dz. nr ewid. 85) tj:

Podbudowa:
  • wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej kruszywem stabilizowanym mechanicznie grubość warstwy do 10 cm /170m x 5,1m x 0.1m/
  • mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy asfaltem betonowym w ilości 50 kg/m2 /170m x5,1m/
Nawierzchnia
  • nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-1 /170m x 5,0m/
Roboty wykończeniowe:
  • ręczne plantowanie poboczy gruntowych /170m x 0,5m x2/ ze spadkiem poprzecznym 5%. Część gruntu z dowozu.
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych jak również ofert wariantowych
    Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 15.12.2008 roku
    W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:
a) udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej jednej roboty budowlanej o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem, tzn. roboty polegające na wykonaniu remontu drogi o wartości powyżej 50 tys. zł

b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia .
Z ubiegania się o zamówienie wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają powyższych warunków
    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1.000,00   złotych.
    Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
    Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1, pokój nr 14 w terminie do dnia 04.11.2008r  do godz. 930.
    Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
    Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej.
    Upoważniony do kontaktu z oferentami jest Pan Stanisław Firmanty tel (041) 35-35-018, 35-35-030 wew. 29.

Wójt Gminy
Alina Siwonia


 
Załączniki
Pobierz plik (Specyfikacja_droga_szumsko.pdf)Specyfikacja_droga_szumsko.pdf
Rozmiar: 0.16 MB | Pobrano: 538 razy | Czas załączenia: 2008-10-13 12:46

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki