Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Gmina Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na budowę drogi Czyżów – Bardo i dwóch odcinków w miejscowości Bardo oraz budowę drogi Wola Wąkopna – Bardo – Zalesie
OGŁOSZENIE
Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1,
26-035 Raków
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na budowę drogi Czyżów – Bardo i dwóch odcinków w miejscowości Bardo
oraz
budowę drogi Wola Wąkopna – Bardo – Zalesie.

Projekt w 60% jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w Urzędzie Gminy
w Rakowie ul. Ogrodowa 1, pokój nr 25 w cenie 10 zł/szt oraz na stronie internetowej www.rakow.bip.jur.pl
Przedmiotem zmówienia jest:
ZADANIE NR 1
Budowa drogi Czyżów – Bardo i dwóch odcinków w miejscowości Bardo o łącznej długości 3.364 mb i szerokości 5,0m.
ZADANIE NR 2
Budowa drogi Wola Wąkopna – Bardo – Zalesie o długości 4.334. mb i szerokości 5,0m.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każde z zadań osobno. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Wymagany termin wykonania zamówienia do 31.10.2009r
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
- zadanie Nr 1 – 70.000,00 zł
- zadanie Nr 2 – 70.000,00 zł
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Oferta z najniższą ceną = 100%.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
w Rakowie  ul. Ogrodowa 1 pokój nr 14 w terminie do dnia 23.02.2009 do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rakowie.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje również zamówień uzupełniających.

Wójt Gminy
Alina Siwonia


Specyfikacje techniczne, opisy, przedmiary robót, rysunki znajdują się w spakowanych archiwach umieszczonych poniżej ogłoszenia. Aby uzyskać do nich dostęp prosimy ściągnąć wszystkie pliki na dysk i za pomocą programu WINRAR je wypakować.

Sposób wypakowania dokumentacji dla pliku Czyzow-Bardo.part1.rar - kliknąć prawym przyciskiem myszy na podany plik i wybrać "Wypakuj tutaj". Rozpocznie się proces wypakowywania. Pozostałe pliki z roszerzeniami "part2,.rar part3.rar ..." wypakują się automatycznie do folderu Czyzow-Bardo.

W przypadku problemów z wypakowaniem plików proszę o kontakt na nr tel 041 3535018 wew. 27.


Załączniki
Pobierz plik (SIWZ_budowa_drogi_Czyzow-Bardo_i_Wola-Zalesie.pdf)SIWZ_budowa_drogi_Czyzow-Bardo_i_Wola-Zalesie.pdf
Rozmiar: 0.32 MB | Pobrano: 526 razy | Czas załączenia: 2009-01-26 12:56
Pobierz plik (Wola_Wakopna-Bardo-Zalesie.rar)Wola_Wakopna-Bardo-Zalesie.rar
Rozmiar: 4.88 MB | Pobrano: 477 razy | Czas załączenia: 2009-01-26 12:56
Pobierz plik (Czyzow-Bardo.part1.rar)Czyzow-Bardo.part1.rar
Rozmiar: 9.78 MB | Pobrano: 445 razy | Czas załączenia: 2009-01-26 12:56
Pobierz plik (Czyzow-Bardo.part2.rar)Czyzow-Bardo.part2.rar
Rozmiar: 9.78 MB | Pobrano: 466 razy | Czas załączenia: 2009-01-26 12:56
Pobierz plik (Czyzow-Bardo.part3.rar)Czyzow-Bardo.part3.rar
Rozmiar: 9.78 MB | Pobrano: 436 razy | Czas załączenia: 2009-01-26 12:56
Pobierz plik (Czyzow-Bardo.part4.rar)Czyzow-Bardo.part4.rar
Rozmiar: 9.78 MB | Pobrano: 437 razy | Czas załączenia: 2009-01-26 12:56
Pobierz plik (Czyzow-Bardo.part5.rar)Czyzow-Bardo.part5.rar
Rozmiar: 4.8 MB | Pobrano: 437 razy | Czas załączenia: 2009-01-26 12:56

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki