Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.115.153 złotych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i poży

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości   5.115.153 złotych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej  zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Nr CPV 66113000-5

I. Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Raków
Ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków
Strona WWW. – www.rakow.bip.jur.pl
Godziny  urzędowania 7.30 – 15.30
Tel. (041) 35 35 031 (041) 35 35 018
Regon: 291010642  NIP 657-25-24-517


II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

III Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja  istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.rakow.bip.jur.pl  

IV Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.115.153 złotych na:
- spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie      
   1.409.839 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.705.314 zł
 
na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV: 66113000-5
 1. Kwota kredytu w wysokości 5.115.153  PLN  (słownie: pięć milionów sto piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt trzy zł)
 2. Okres kredytowania: do 30.09.2018r.
 3. Wypłata kredytu – w transzach:
  30.09.2009 –    600.000 zł
  31.10.2009 – 3.000.000 zł
  30.11.2009 -  1.515.153 zł
  zamawiający zastrzega sobie prawo: wykorzystania kredytu w innych terminach od podanych wyżej,  jak też rezygnacji z uruchomienia kredytu i oczekuje, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat (poza prowizją przygotowawczą) od wartości z których Zamawiający zrezygnował.
 4. Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych, ostatniego dnia każdego miesiąca w wysokości odpowiedniej do wykorzystanego kredytu
 5. Karencja w spłacie I raty kredytu do 30.06. 2010 roku.
 6. Pierwsza spłata raty kapitałowej nastąpi 30.06. 2010 roku.
 7. Pierwsza spłata odsetek nastąpi – w miesiącu uruchomienia kredytu
 8. Ostatnia spłata raty kapitałowej i odsetek nastąpi 30.09.2018r.
 9. Koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowią:
  - prowizja przygotowawcza  (Pp) i  oprocentowanie kredytu (Ko)
  Zamawiający NIE dopuszcza  możliwości składania ofert  częściowych..

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie  dopuszcza  możliwości składania ofert  wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany  termin  realizacji zamówienia:
30.09.2009 –    600.000 zł
31.10.2009 – 3.000.000 zł
30.11.2009 -  1.515.153 zł

VII Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:
  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  1/ spełniają warunki określone  art.22 ust.1 oraz inne wymagania określone w Pzp i SIWZ,
  2/ nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1,2 Pzp,
  3/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego.

  Z  ubiegania o udzielenie zamówienia  publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy:
  1/ Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego opisanym w  ww. ust. 1,
  2/ Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
  3/ Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust.
 3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy:
  1/ niezgodną z ustawą lub gdy jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
  2/ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  3/ zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  4/ wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  5/ zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny,
  6/  nieważnej na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego  uważa się za odrzuconą.
 5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego- spełnia/ nie spełnia.

VIII Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 1. Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania                      i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli;
  1/ Oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
  2/ Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
  3/ Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
 2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium ceny (100%) tj.: koszt obsługi kredytu  za realizację  całego  zamówienia .
 3. Zasada oceny oferty:
  Punkty przyznawane  za kryterium będą liczone wg następującego wzoru:
  Liczba punktów = (Cn/Cb x 100) x 100%
  gdzie:
  Cn- najniższa cena spośród  wszystkich ofert  nie odrzuconych,
  Cb – cena oferty badanej,
  100 – stały wskaźnik,
  100% - procentowe  znaczenie kryterium.

  Za najkorzystniejszą zostanie uznana  oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

X. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w  siedzibie Zamawiającego:
Urząd  Gminy Raków  (sekretariat – I piętro)
Ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków
nie później niż do dnia 2 czerwca 2009 do godz. 1000
Ofertę złożoną po w/w  terminie zwraca się bez otwierania.

XI  Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2 czerwca 2009 o godz. 1015 w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej– parter.
Otwarcie ofert jest jawne.

XII  Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany z  ofertą  30 dni tj.: do dnia  1 lipca 2009r.

XIII  Umowa ramowa
Zamawiający nie  przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV  Dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


XV  Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVI Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 130150-2009 w dniu 30.04.2009


Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia
Załączniki
Pobierz plik (specyfikacja_kredyt_dlugoterminowy.pdf)specyfikacja_kredyt_dlugoterminowy.pdf
Rozmiar: 0.18 MB | Pobrano: 565 razy | Czas załączenia: 2009-04-30 16:30
Pobierz plik (Zapytania_i_odpowiedzi_kredyt_09.pdf)Zapytania_i_odpowiedzi_kredyt_09.pdf
Rozmiar: 0.07 MB | Pobrano: 485 razy | Czas załączenia: 2009-04-30 16:30
Pobierz plik (sprostowanie_kredyt_09.pdf)sprostowanie_kredyt_09.pdf
Rozmiar: 0.06 MB | Pobrano: 501 razy | Czas załączenia: 2009-04-30 16:30

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki