Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
„Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Ociesękach” gm. Raków


Oznaczenie robót wg. Wspólnego Słownik Zamówień: kod CPV 45262800-9)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w Urzędzie Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1, pokój nr 26 w cenie 70 zł/szt. oraz na stronie internetowej www.rakow.bip.jur.pl
Przedmiotem zmówienia jest:

„Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Ociesękach” gm. Raków

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
Wymagany termin wykonania zamówienia do 31.sierpnia 2009r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego osób zdolnych do wykonania zamówienia
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
- 6 000,00 zł

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Oferta z najniższą ceną = 100%.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
w Rakowie  ul. Ogrodowa 1 pokój nr 14 w terminie do dnia 18.06.2009 do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi 18.06.2009r. o godz. 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Rakowie.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje również zamówień uzupełniających.
Upoważniony do kontaktu z oferentami jest Pan Łukasz Czerwik Tel (041) 35-35-018,  35-35-030 wew. 30.


Wójt Gminy Raków
Alina SiwoniaZałączniki
Pobierz plik (SIWZ_szkola_w_ociesekach_dach.pdf)SIWZ_szkola_w_ociesekach_dach.pdf
Rozmiar: 0.27 MB | Pobrano: 492 razy | Czas załączenia: 2009-05-26 16:28
Pobierz plik (Ocieseki-przebudowa_dachu.part1.rar)Ocieseki-przebudowa_dachu.part1.rar
Rozmiar: 9.54 MB | Pobrano: 462 razy | Czas załączenia: 2009-05-26 16:28
Pobierz plik (Ocieseki-przebudowa_dachu.part2.rar)Ocieseki-przebudowa_dachu.part2.rar
Rozmiar: 5.59 MB | Pobrano: 471 razy | Czas załączenia: 2009-05-26 16:28
Pobierz plik (przebudowa_dachu_w_szkole_podstawowej_w_Ociesekach)przebudowa_dachu_w_szkole_podstawowej_w_Ociesekach
Rozmiar: 0 MB | Pobrano: 0 razy | Czas załączenia: 2009-05-26 16:28
Pobierz plik (przebudowa_dachu_ocieseki_przedmiar.pdf)przebudowa_dachu_ocieseki_przedmiar.pdf
Rozmiar: 0.07 MB | Pobrano: 508 razy | Czas załączenia: 2009-05-26 16:28

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki