Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Dostawę kruszywa”. Oznaczenie robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV 14.21.22.00-2


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1 pokój nr 25 w cenie 10 zł/szt oraz na stronie internetowej www.rakow.bip.jur.pl
    Przedmiotem zmówienia jest: Sukcesywna dostawa kruszywa dolomitowego łamanego gat. I o granulacji 0-31,5 mm w ilości ok. 1000 ton na bieżące utrzymanie dróg gminnych z jego wyładunkiem na drodze w miejscach powstałych ubytków i wybić w drodze lub innych miejscach wskazanych przez zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych jak również ofert wariantowych.
Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 15.12.2009 roku.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1, pokój nr 14 w terminie do dnia 22.06.2009r  do godz. 1100
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Upoważniony do kontaktu z oferentami jest Pan Stanisław Firmanty tel (041) 35-35-018, 35-35-030 wew. 29.

Wójt Gminy
Alina Siwonia

 
Załączniki
Pobierz plik (Dostawa_kruszywa_2009.pdf)Dostawa_kruszywa_2009.pdf
Rozmiar: 0.17 MB | Pobrano: 485 razy | Czas załączenia: 2009-05-28 14:49

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki