Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Obwieszczenia - publicznie dostępny wykaz danych

 

o wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Kielcach, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencję 2024 – 2027 przeprowadzanych przez Radę Gminy Raków.

dot. decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi powiatowej nr 1328T (0338T) Łagów –Sędek-Czyżów- Wola Wąkopna na terenie gminy Raków” został zgromadzony materiał dowodowy dający podstawę do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizacjię inwestycji drogowej.

dot. zadania pn.: "Budowa drogi w miejscowości Dębno" - droga gminna klasy D

Zawiadamiam strony postępowania że w związku z prowadzonym postepowaniem o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.,, Punkt zbiórki odpadów w miejscowości Raków, gmina Raków” wszczętym na podstawie wniosku BIOSELECT Sp. z o.o ul. Łagowska 37; 26-035 Raków sprawa nie może być załatwiona w terminie wynikającym z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a).

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000, dalej: k.p.a.) oraz w nawiązaniu do art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3 w związku z art. 80a ust. 3, art. 161 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2023 r. poz. 633) zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Dodatku do projektu robót geologicznych dla wykonania
Szczegółowej mapy geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 arkusz: Łagów 853 C, przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Łagów, Raków i Szydłów w województwie świętokrzyskim.

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000, dalej: k.p.a.) oraz w nawiązaniu do art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3 w związku z art. 80a ust. 3, art. 161 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2023 r. poz. 633) zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Dodatku do projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 – arkusz: Łagów 853 A, przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Bieliny, Łagów, Nowa Słupia i Raków w województwie świętokrzyskim.

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000, dalej: k.p.a.) oraz w nawiązaniu do art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3 w związku z art. 80a ust. 3, art. 161 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2023 r. poz. 633) zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Dodatku do projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 arkusz: Łagów 853 D, przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Łagów i Raków w województwie świętokrzyskim.

dot. pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa DW 764 na odcinku Wólka Pokłonna – Raków, dł. ok. 4,0 km”

dot. postepowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi powiatowej nr 1328T (0338T) Łagów –Sędek-Czyżów- Wola Wąkopna na terenie gminy Raków”

 w sprawie zmiany Decyzji Starosty Kieleckiego Nr 20/2021 z dnia 25.10.2021r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadnia pn.: „Budowa drogi w miejscowości Dębno” - droga gminna klasy D .

Na podstawie art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z2022r poz.2000) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2022 roku poz. 1029 ze zm) Wójt Gminy Raków zawiadamia że na wniosek BIOSELECT Sp. z o.o ul. Łagowska 37; 26-035 Raków zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,, Punkt zbiórki odpadów w miejscowości Raków, gmina Raków”.

Działając na podstawie art. 49, art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm., dalej: K.p.a.) oraz art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3 i ust. 5, w związku z art. 80a ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 z późn. zm.) zawiadamiam o przekazaniu Dodatku do projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej mapy geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 arkusz Łagów 853 C wraz z projektem rozstrzygnięcia w sprawie do zaopiniowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Łagów, Wójta Gminy Raków i Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów.

Działając na podstawie art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm., dalej: K.p.a.) oraz art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, w związku z art. 80a ust. 3, art. 161 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony w dniu 16.02.2023 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia Dodatku do projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej mapy geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 arkusz: Łagów 853 C, przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Łagów, Raków i Szydłów w województwie świętokrzyskim.

Działając na podstawie art. 49, art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3 i ust. 5, w związku z art. 80a ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 z późn. zm.) zawiadamiam o przekazaniu Dodatku do projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 arkusz Łagów 853 D wraz z projektem rozstrzygnięcia w sprawie do zaopiniowania przez Wójta Gminy Baćkowice, Wójta Gminy Bogoria, Wójta Gminy Iwaniska, Burmistrza Miasta i Gminy Łagów, Wójta Gminy Raków.

Działając na podstawie art. 49, art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3 i ust. 5, w związku z art. 80a ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 z późn. zm.) zawiadamiam o przekazaniu Dodatku do projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 – arkusz: Łagów 853 A wraz z projektem rozstrzygnięcia w sprawie do zaopiniowania przez Wójta Gminy Bieliny, Burmistrza Miasta i Gminy Łagów, Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia, Wójta Gminy Raków.

postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia Dodatku do projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 – arkusz: Łagów 853 A, przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Bieliny, Łagów, Nowa Słupia i Raków w województwie świętokrzyskim.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki