Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Obwieszczenia - publicznie dostępny wykaz danych

 

Działając na podstawie art. 49, art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868) zawiadamiam o przekazaniu Projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 arkusz Łagów 853 D wraz z projektem rozstrzygnięcia w sprawie do zaopiniowania przez Wójta Gminy Baćkowice, Wójta Gminy Bogoria, Wójta Gminy Iwaniska, Burmistrza Miasta i Gminy Łagów, Wójta Gminy Raków.

Działając na podstawie art. 49, art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868) zawiadamiam o przekazaniu Projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 arkusz Łagów 853 C wraz z projektem rozstrzygnięcia w sprawie do zaopiniowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Łagów, Wójta Gminy Raków i Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów.

Działając na podstawie art. 49, art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868) zawiadamiam o przekazaniu Projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 - arkusz: Łagów 853 A wraz z projektem rozstrzygnięcia w sprawie do zaopiniowania przez Wójta Gminy Bieliny, Burmistrza Miasta i Gminy Łagów, Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia, Wójta Gminy Raków.

Działając na podstawie art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 161 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868) zawiadamiam, że na wniosek złożony w dniu 14.06.2019 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 - arkusz: Łagów 853 D), przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Łagów i Raków w województwie świętokrzyskim.

Działając na podstawie art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 161 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868) zawiadamiam, że na wniosek złożony w dniu 14.06.2019 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 - arkusz: Łagów 853 C, przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Łagów, Raków i Szydłów w województwie świętokrzyskim.

Działając na podstawie art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 161 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868) zawiadamiam, że na wniosek złożony w dniu 14.06.2019 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 - arkusz: Łagów 853 A, przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Bieliny, Łagów, Nowa Słupia i Raków w województwie świętokrzyskim.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że zostało wszczęte na wniosek NEXERA Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa za pośrednictwem pełnomocnika Pana Łukasza Kucewicz, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów zgodnie z art. 389 pkt. 9 ustawy Prawo wodne tj. wykonanie przejścia poprzecznego kanalizacją kablową pod dnem cieku bez nazwy w miejscowości Bardo, gm. Raków, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie. Zasięg oddziaływania obejmuje działkę o nr ewid. 950 obr. 0001 w miejscowości Bardo.

o wszczęciu postępowania administracyjnego
dot. postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Czyżowska Rzeka kabla średniego napięcia 15kV metodą bezwykopową - przewiert sterowany, w rurze osłonowej przewiertowej HDPE 160 o długości 42,0mb na dz. nr 22 obręb 0026 Wólka Pokłonna, jednostka ewidencyjna 260416_2 Raków, w miejscowości Wólka Pokłonna gm. Raków, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie. Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach dz. nr ew.: - 22, obręb 0026 Wólka Pokłonna, jednostka ewidencyjna 260416_2 Raków, -334; 300/4, obręb 0025 Wola Wąkopna, jednostka ewidencyjna 260416_2 Raków.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

dot. przekroczenia projektowaną siecią wodociągową pod dnem cieku wodnego, zlokalizowanego na działce 1016/30 obręb 0003 Chańcza w miejscowości Chańcza, gm. Raków, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie.

o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Przedstawiamy w załączeniu ofertę stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności z Ostrowca Świętokrzyskiego złożoną w trybie małych zleceń na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego wójt gminy Raków zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raków oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raków.

Przedstawiamy w załączeniu ofertę stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności z Ostrowca Świętokrzyskiego złożoną w trybie małych zleceń na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego wójt gminy Raków zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raków oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raków.

dot. Rozbudowy drogi powiatowej nr 0349T realizowanej w ramach inwestycji p.n.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0349T w km: 11+280 w m. Smyków".

w sprawie udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu -Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 72, 25-602 Kielce pozwolenia wodnoprawnego dla realizacji inwestycji pn. „Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00" przebiegającej przez obręby:
1. Gmina Nowa Słupia, obręb: 0008 Wólka Malinowska, 0020 Dębniak, 0011 Paprocice;
2. Gmina Łagów, obręb: 0018 Wola Zamkowa, 0006 Małacentów, 0011 Płucki, 0005 Łagów, 0017 Wola Łagowska, 0012 Sadków;
3. Gmina Raków, obręb: 0027 Zalesie, 0020 Rembów, 0010 Lipiny, 0018 Raków, 0015 Pągowiec, 0028 Życiny;
4. Gmina Szydłów, obręb: 0008 Osówka, 0013 Szydłów.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku złożonego w dniu 23.03.2018r. wszczęte zostało na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach ul. Wrzosowa 44; 25-211 Kielce działającego przez pełnomocnika Wiesława Nowaka, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

Wójt Gminy Raków zawiadamia, że w dniu 23 marca 2018 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Rakowie, ul. Ogrodowa 1; 26-035 Raków na sali konferencyjnej odbędzie się rozprawa administracyjna w ramach toczącego się postępowania w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania z terenu działki o nr ewid. 317/6 położonej w msc. Pągowiec.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki