Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Obwieszczenia - publicznie dostępny wykaz danych

 

o wydaniu decyzji nr 15/2023 z dnia 19.07.2023 r., znak: B-IV.672.18.2023.BOJ zezwalającej Wójtowi Gminy Raków reprezentowanemu przez pełnomocnika Pana Artura Kręcisza, na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej w Papierni" w miejscowości Papiernia, gmina Raków.

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 20.06.2023 r., pismo bez znaku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna – Raków, dł. ok. 4.0km”, na terenie gminy Raków w powiecie kieleckim.

dot. piętrzenia wód rzeki Czarna Staszowska zaporą w km 36+000 brzegu rzeki oraz korzystania z wód rzeki Czarna Staszowska retencjonowanych w zbiorniku Chańcza do celów energetycznych – w elektrowni wodnej zainstalowanej na zaporze zbiornika w km 36+000 brzegu rzeki Czarna Staszowska w ilości od 1,01 m3/s (przepływ nienaruszalny), do 1,8 m3/s (maksymalny przełyk turbiny, w całym zakresie warstwy użytkowej i powodziowej zbiornika.

nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Raków obr. ewid. Drogowle jako działki nr: 181/2, 109, 110, 173, 215, 225, 299, 301, 449, 453, 455, 484, 516, 656, 657, 658, 659 o łącznej pow. 4,5769 ha stanowi mienie gminne.

Gmina Raków z dniem 16.06.2023 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ciepła dla właścicieli lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Raków. Nabór trwać będzie do 30.06.2023 roku, lub do wyczerpania alokacji.
W ramach programu istnieje możliwość dofinansowania przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Gminą Raków. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 31.12.2023 rok.

Zawiadamiam strony postępowania że w prowadzonym przez Wójta Gminy Raków postepowaniu administracyjnym o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi powiatowej nr 1328T (0338T) Łagów –Sędek-Czyżów- Wola Wąkopna na terenie gminy Raków” został zgromadzony materiał dowodowy dający podstawę do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

UCHWAŁA NR 1/2023 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

UCHWAŁA NR 2/2023 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, dalej: K.p.a.) oraz w nawiązaniu do art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 80a ust. 3, art. 161 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633) zawiadamiam, że decyzją z dnia 30 maja 2023 r. (znak: DNGS-WPN.720.4.2023.KO) Minister Klimatu i Środowiska zatwierdził Dodatek do projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej mapy geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 arkusz Łagów D przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Łagów i Raków w województwie świętokrzyskim.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, dalej: K.p.a.) oraz w nawiązaniu do art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 80a ust. 3, art. 161 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633) zawiadamiam, że decyzją z dnia 30 maja 2023 r. (znak: DNGS-WPN.720.6.2023.KO) Minister Klimatu i Środowiska zatwierdził Dodatek do projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej mapy geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 arkusz Łagów C przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Łagów, Raków i Szydłów w województwie świętokrzyskim.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, dalej: K.p.a.) oraz w nawiązaniu do art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3 i art. 80a ust. 3, art. 161 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633) zawiadamiam, że decyzją z dnia 30 maja 2023 r. (znak: DNGS-WPN.720.4.2023.KO) Minister Klimatu i Środowiska zatwierdził Dodatek do projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej mapy geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 arkusz Łagów A przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Bieliny, Łagów, Nowa Słupia i Raków w województwie świętokrzyskim.

Zawiadamiam strony postępowania że w związku z prowadzonym postepowaniem o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi powiatowej nr 1328T (0338T) Łagów –Sędek-Czyżów- Wola Wąkopna na terenie gminy Raków” wszczętym na podstawie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach ul. Wrzosowa 44; 25-211 Kielce, w imieniu którego działa pełnomocnik AJKO Artur Kręcisz ul. Gen. W. Sikorskiego 6; 28-200 Staszów z sprawa nie może być załatwiona w terminie wynikającym z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a).

o wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Kielcach, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencję 2024 – 2027 przeprowadzanych przez Radę Gminy Raków.

dot. decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi powiatowej nr 1328T (0338T) Łagów –Sędek-Czyżów- Wola Wąkopna na terenie gminy Raków” został zgromadzony materiał dowodowy dający podstawę do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizacjię inwestycji drogowej.

dot. zadania pn.: "Budowa drogi w miejscowości Dębno" - droga gminna klasy D

Zawiadamiam strony postępowania że w związku z prowadzonym postepowaniem o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.,, Punkt zbiórki odpadów w miejscowości Raków, gmina Raków” wszczętym na podstawie wniosku BIOSELECT Sp. z o.o ul. Łagowska 37; 26-035 Raków sprawa nie może być załatwiona w terminie wynikającym z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a).

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000, dalej: k.p.a.) oraz w nawiązaniu do art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3 w związku z art. 80a ust. 3, art. 161 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2023 r. poz. 633) zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Dodatku do projektu robót geologicznych dla wykonania
Szczegółowej mapy geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 arkusz: Łagów 853 C, przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Łagów, Raków i Szydłów w województwie świętokrzyskim.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki