Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Obwieszczenia - publicznie dostępny wykaz danych

 

postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia Dodatku do projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000 arkusz: Łagów 853 D, przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Łagów i Raków w województwie świętokrzyskim.

Przedstawiamy w załączeniu ofertę stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności z Ostrowca Świętokrzyskiego złożoną w trybie małych zleceń na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327, 1265 i 1812).

Wójt Gminy Raków zawiadamia że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach ul. Wrzosowa 44; 25-211 Kielce w imieniu której działa pełnomocnik AJKO Artur Kręcisz ul. Gen. W. Sikorskiego 6; 28-200 Staszów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi powiatowej nr 1328T (0338T) Łagów –Sędek-Czyżów- Wola Wąkopna na terenie gminy Raków”.

dot. wydanej w dniu 12 stycznia 2023 r. decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich inwestycji pn. "Budowa obwodnicy m. Ociesęki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764", gmina Raków, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie".

dot. postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich inwestycji pn. "Budowa obwodnicy m. Ociesęki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764", gmina Raków, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie"

o wydaniu postanowienia pozytywnie opiniującego projekt decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023, zwanego dalej „Programem”.

Przedstawiamy w załączeniu ofertę stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "Góry Świętokrzyskie" złożoną w trybie małych zleceń na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego wójt gminy Raków zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raków oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raków.

w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.)  Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczął postępowanie, w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego Gminie Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, decyzją Starosty Kieleckiego, znak: RO-II.6341.48.2016.DP z dnia 08.04.2016 r., na: wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Rakowie, zlokalizowanej na działce nr ewid. 1607/12, do czaszy zbiornika wodnego Chańcza, w związku ze stwierdzeniem przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, naruszenia warunków ww. pozwolenia.

dot. warunków realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ociesęki” określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Raków znak. ROŚiGO.6220.2.2015 z dnia 29.08.2016 roku.

zawiadamiam
że na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ociesęki” określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Raków znak. ROŚiGO.6220.2.2015 z dnia 29.08.2016 roku oraz, że zostały zebrane dowody oraz materiały niezbędne do wydania ww. postanowienia.

z dnia 21 marca 2022 r.z dnia 21 marca 2022 r.w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r.na terenie województwa świętokrzyskiego

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu zawiadamia, że zakończył zbieranie materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach z siedzibą w Kielcach ul. Jagiellońska 72; 25-602 Kielce kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego (na 20 lat) udzielonego decyzją Starosty Kieleckiego znak: RO-II.6341.128.2011 z dnia 12.01.2012 r. w zakresie szczególnego korzystania z wód tj. wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 relacji Kielce -Staszów- Połaniec w msc. Raków od km 38+290 do km 40+490 o długości około 2,5km – budowa obwodnicy Rakowa (trwała nawierzchnia jezdni i chodników - pow. 2,5469 ha) do ziemi tj. rowów przydrożnych oraz dwóch zbiorników odparowująco-infiltrujących”.

Przedstawiamy w załączeniu ofertę stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności z Ostrowca Świętokrzyskiego złożoną w trybie małych zleceń na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego wójt gminy Raków zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raków oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raków.

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki