Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Obwieszczenia - publicznie dostępny wykaz danych

 
Wójt Gminy Raków zawiadamia, że w dniu 02.11.2017 roku wydał postanowienie znak. RŚR.6220.2.2016.2017 nadające decyzji znak. RŚR.6220.2.2016.2017 z dnia 31.10.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,, Świętokrzyska ścieżka rowerowa- odcinek Nowa Słupia-Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00” rygor natychmiastowej wykonalności

Wójt Gminy Raków zawiadamia Strony postępowania, że  po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko w  dniu 31.10.2017 r., została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.   .,, Świętokrzyska ścieżka rowerowa- odcinek Nowa Słupia-Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00”

Wójt Gminy Raków zawiadamia, o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Świętokrzyska ścieżka
rowerowa- odcinek Nowa Słupia-Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00”


W dniu 1 września 2017r. Komisja ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych do współrealizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług społecznych prowadzących do włączenia społecznego na terenach gmin: Raków, Łagów i Pierzchnica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 powołana Zarządzeniem Nr 70/2017 Wójta Gminy Raków z dnia 1 września 2017r., wyniku przeprowadzonej oceny wybrała ofertę nr 1/2017r. złożoną przez Fundację „Dom Seniora im. Sue Ryder” w Pierzchnicy. Złożona oferta została oceniona pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym oraz uzyskała 20/20 możliwych do uzyskania punktów w ramach kryterium preferencji.

Gmina Raków, będąca Partnerem Wiodącym oraz pozostali Partnerzy Projektu (Gmina Łagów, Gmina Pierzchnica, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach), w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1460) ogłasza otwarty nabór Partnerów – podmiotów spoza sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych) – z obszaru gmin: Raków, Łagów, Pierzchnica do wspólnej realizacji projektu pn.: „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług społecznych prowadzących do włączenia społecznego na terenach gmin: Raków, Łagów i Pierzchnica”, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
 
Nabór Partnerów prowadzony jest w terminie od dnia 9.08.2017r. do dnia 30.08.2017r. Organizatorem naboru jest Gmina Raków – Partner Wiodący Projektu.

o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

Przedstawiamy w załączeniu ofertę stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności z Ostrowca Świętokrzyskiego złożoną w trybie małych zleceń na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

zawiadamia się strony o przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w związku z odwołaniem od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce znak: GMR.6220.13.2016 z dnia 2017-03-08 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suko w, Daleszyce" oraz zażaleniem na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 2017-03-13, znak: GMR.6220.13.2016 o nadaniu w/w decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

Wójt Gminy Raków podaje do publicznej wiadomości  informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach  postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn. ,, Świętokrzyska ścieżka rowerowa- odcinek Nowa Słupia-Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00”

Wójt Gminy Raków zawiadamia, że w dniu 19.04.2017 roku wydał postanowienie znak. RŚR.6220.2.2016 podejmujące postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,, Świętokrzyska ścieżka rowerowa- odcinek Nowa Słupia-Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00” w związku z przedłożeniem do tut. Urzędu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.,, Program Rewitalizacji Gminy Raków na lata 2016-2025”

dot. rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości: Suków, Daleszyce” zlokalizowanej na terenie gminy Daleszyce, Kielce i Raków.


dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości: Suków, Daleszyce” zlokalizowanej na terenie gminy Daleszyce, Kielce i Raków, Inwestorem jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce.

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości: Suków, Daleszyce” zlokalizowanej na terenie gminy Daleszyce, Kielce i Raków, realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce.

w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa DW764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości: Suków, Daleszyce” zlokalizowanej na terenie gmin Daleszyce, Kielce i Raków, realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, reprezentowany przez pełnomocników: Grzegorza Dyląga i Jakuba Zawadę z firmy WYG International Sp. z o.o.

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. ,,Kompleksowy plan rozwoju szkół gminy Raków”

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki