Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

dot. przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 1058, 1059, 1060, 1061, 1062 i 1063 w miejscowości Raków, gm. Raków, pow. kielecki woj. świętokrzyskie.

 

Na podstawie art.10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016 r. poz.23) w związku z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2016 r poz. 353) zawiadamiam, że w dniu 11.04.2016 roku po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach Wójt Gminy Raków postanowieniem znak. RŚR.6220.1.2016 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 1058, 1059, 1060, 1061, 1062 i 1063 w miejscowości Raków, gm. Raków, pow. kielecki woj. świętokrzyskie. Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowego ,,ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński , ul. Klasztorna 27a; 26-035 Raków .

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20 , to zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.353), stosuje się przepisy art. 49 Kpa.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP tut. Urzędu, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raków, tablicy ogłoszeń sołectwa Raków.

Jednocześnie informuje się, iż z w/w postanowieniem oraz cała dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w budynku Urzędu Gminy, ul. Ogrodowa1 ;26-035 Raków, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a po upływie 14-dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie w/w postanowienia.
 
 
Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki