Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

dot. przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie wodociągu Bardo”
 
Na podstawie art.10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016 r poz.23) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2016 roku poz. 353) zawiadamiam, że w dniu 06.06.2016 roku na wniosek Gminy Raków ul. Ogrodowa 1;26-035 Raków w imieniu której działa pełnomocnik Pan Marcin Olsiński zam. ul. Bocianów 4a/10;41-410 Ruda Śląska zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie wodociągu Bardo”
 
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Bardo oraz Zalesie o łącznej długości około 24 km, fragmentu sieci wodociągowej wraz z przyłączami pomiędzy miejscowościami Rembów oraz Wola Wąkopna długości około 3 km. W ramach przedsięwzięcia planowane jest podłączenie około 140 odbiorców.

Celem prowadzonego przez tut. organ postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję strony tego postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków. Zgodnie z art. 28 k.p.a stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu za względu na swój interes prawny lub obowiązek.
 
Informacja na temat wniosku została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych, prowadzonym przez Urząd Gminy w Rakowie.
 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii i uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kielcach.
 
Wobec powyższego Wójt Gminy Raków pismem z dnia 07.06.2016 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
 
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w/w art. w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Rakowie, ul. Ogrodowa 1; 26-035 Raków ( pokój nr 11) w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Wójt Gminy
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki