Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

dot. przedsięwzięcia pn. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa- odcinek Nowa Słupia-Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00"
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.Uz 2016 r. poz. 353.) art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz.23)
 
Wójt Gminy Raków
zawiadamia, że w dniu 23.06.2016 roku  wydał postanowienie znak. RŚR.6220.2.2016 nakładające obowiązek  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa- odcinek Nowa Słupia-Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00”
 
Zgodnie z art.. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Urzędzie Gminy w Rakowie, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy w Rakowie , ul. Ogrodowa 1;26-035 Raków , pokój nr 11 w godz. 7.30-15.30.
 
Jednocześnie informuje się, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie postanowienia, o którym mowa wyżej.
 
Zapoznanie z treścią postanowienia nie jest obowiązkowe.
 
Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele nieruchomości lub osoby legitymujące się inną formą władania, na których będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie.
 
Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
 
 
Wójt Gminy
Alina Siwonia
 
 

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki