Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

dot. przedsięwzięcia pn ,, Budowa wodociągu Bardo”.
 
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353) art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r poz.23)
 
zawiadamiam

że w dniu 28.06.2016 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn ,,Budowa wodociągu Bardo”.
 
W związku z powyższym z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zapoznać się można w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy  - pok. Nr 11, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 -15:30.
 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Raków
  2. Umieszczenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach : Zalesie, Wola Wąkopna, Rembów, Bardo
  3. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.rakow.pl)

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki