Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

dot. przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ociesęki”
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)), oraz art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz.23)
Wójt Gminy Raków
zawiadamia, o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ociesęki”
oraz przysługującym Stronom prawie do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Po upływie wyznaczonego terminu sprawa zostanie rozpoznana
w oparciu o posiadane materiały.
 
Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 28 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
 
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się wnieść ewentualne uwagi oraz wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie w Urzędzie Gminy w Rakowie, ul. Ogrodowa 1; 26-035 Raków – Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy w godzinach 7 30 – 15 30 .
 
Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rakowie, ul. Ogrodowa 1 oraz w miejscowościach gdzie będzie realizowana inwestycja ( Nowa Huta, Koziel, Ociesęki, Wólka Pokłonna, Wola Wąkopna, Dębno, Raków, Chańcza, Jasień-gm. Staszów, w Urzędzie Gminy w msc. Staszów) oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Raków.
 

Wójt Gminy
Alina Siwonia

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki