Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Zamówienia publiczne

pozaustawowe dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł:

Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Życiny

Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

Ogłoszenia i dokumenty postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b8752787-4945-11ed-8832-4e4740e186ac

postępowania na:
„Budowa i przebudowa dróg miejscowościach Dębno, Bardo oraz Wólka Pokłonna”

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oraz rozbudowę dróg na terenie Gminy Raków

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.09.2022 nr 2022/BZP 00043493/03/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 16.09.2022 nr 2022/BZP 00043493/02/P)

,,Zakup materiałów dezynfekcyjnych i środków ochrony osobistej”

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY RAKÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Budowa i przebudowa dróg miejscowościach Dębno, Bardo oraz Wólka Pokłonna

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.09.2022 nr 2022/BZP 00043493/02/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 01.02.2022 nr 2022/BZP 00043493/01/P)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zaproszenia do złożenia ofert bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych pn. Dostawa, transport wraz z rozładunkiem opału do Szkoły podstawowej w Szumsko w sezonie grzewczym 2022/2023

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.) informuję właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Raków- o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dotyczy postępowania pn.:
„Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Raków w ramach Projektu Cyfrowa Gmina Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”

na wykonanie
diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Raków
w ramach Projektu Cyfrowa Gmina
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

dla zadania pn: „Dostawa, transport wraz z rozładunkiem opału do Szkoły Podstawowej w Ociesękach w sezonie grzewczym 2021/2022”

dla zadania pn: „Dostawa, transport wraz z rozładunkiem opału do Szkoły podstawowej w Szumsko w sezonie grzewczym 2021/2022”

Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raków

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki