Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Remont placówek edukacyjnych w gminie Raków”

Projekt jest dofinansowany w wysokości 60% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – środków kwalifikowanych

Oznaczenie robót wg. Wspólnego Słownik Zamówień: kod CPV 45400000-1, 45410000-4, 45420000-7, 45421000-4, 45421100-5, 45430000-0, 45421146-9, 45431000-7, 45432000-4, 45442000-7, 5300000-0, 45320000-6.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w Urzędzie Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1, pokój nr 26 w cenie 40 zł/szt. oraz na stronie internetowej www.rakow.bip.jur.pl

Przedmiotem zmówienia jest:
„Remont placówek edukacyjnych w gminie Raków”

Zadanie obejmuje prace remontowe w pomieszczeniach przedszkola i  zerówki przy szkole podstawowej w  miejscowości Szumsko 42B  na działce o numerze ewidencyjnym 191/19 oraz remont elewacji wraz z sanitariatami w szkole podstawowej w Rakowie, ul. J.Sienieńskiego 20 na działce o numerze ewidencyjnym 2474/2

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  
Wymagany termin wykonania zamówienia do 30 listopad 2009r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
- 5 000,00 zł

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Oferta z najniższą ceną = 100%.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
w Rakowie  ul. Ogrodowa 1 pokój nr 14 w terminie do dnia 25.08.2009 do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi 25.08.2009r. o godz. 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rakowie.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje również zamówień uzupełniających.
Upoważniony do kontaktu z oferentami jest Pan Łukasz Czerwik Tel (041) 35-35-018,  35-35-030 wew. 30.

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia


Załączniki
Pobierz plik (SIWZ_dach_SP_Ocieseki.pdf)SIWZ_dach_SP_Ocieseki.pdf
Rozmiar: 0.29 MB | Pobrano: 503 razy | Czas załączenia: 2009-08-04 11:01
Pobierz plik (SPEC_TECH_WYK_I_ODB_ROBOT_PLACOWKI_EDU_GM_RAKOW.pdf)SPEC_TECH_WYK_I_ODB_ROBOT_PLACOWKI_EDU_GM_RAKOW.pdf
Rozmiar: 0.17 MB | Pobrano: 560 razy | Czas załączenia: 2009-08-04 11:01
Pobierz plik (rem_elewacji_wraz_z_sanitariatami_SP_Rakow.pdf)rem_elewacji_wraz_z_sanitariatami_SP_Rakow.pdf
Rozmiar: 0.07 MB | Pobrano: 491 razy | Czas załączenia: 2009-08-04 11:01
Pobierz plik (pr_remont_przedsz_zer_Szumsko.pdf)pr_remont_przedsz_zer_Szumsko.pdf
Rozmiar: 0.07 MB | Pobrano: 553 razy | Czas załączenia: 2009-08-04 11:01
Pobierz plik (wykaz_stolarki_budowlanej_Przedszkole_SP_Szumsko.pdf)wykaz_stolarki_budowlanej_Przedszkole_SP_Szumsko.pdf
Rozmiar: 0.06 MB | Pobrano: 534 razy | Czas załączenia: 2009-08-04 11:01
Pobierz plik (wykaz_stolarki_budowlanej_Zerowka_SP_Szumsko.pdf)wykaz_stolarki_budowlanej_Zerowka_SP_Szumsko.pdf
Rozmiar: 0.06 MB | Pobrano: 542 razy | Czas załączenia: 2009-08-04 11:01
Pobierz plik (rys_tech_lazienka_SP_Rakow.pdf)rys_tech_lazienka_SP_Rakow.pdf
Rozmiar: 0.05 MB | Pobrano: 491 razy | Czas załączenia: 2009-08-04 11:01
Pobierz plik (rys_tech_lazienka2_parter_SP_Rakow.pdf)rys_tech_lazienka2_parter_SP_Rakow.pdf
Rozmiar: 0.06 MB | Pobrano: 522 razy | Czas załączenia: 2009-08-04 11:01
Pobierz plik (rys_tech_przedszkole_SP_Szumsko.pdf)rys_tech_przedszkole_SP_Szumsko.pdf
Rozmiar: 0.09 MB | Pobrano: 535 razy | Czas załączenia: 2009-08-04 11:01
Pobierz plik (rys_tech_zerowka_SP_Szumsko.pdf)rys_tech_zerowka_SP_Szumsko.pdf
Rozmiar: 0.09 MB | Pobrano: 546 razy | Czas załączenia: 2009-08-04 11:01

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki