Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Remont budynku OSP w Chańczy”

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Ogłoszenie ukazało się w BZP pod Nr 280504-2009 z dnia 17.08.2009 r.
450 00000-7 – Roboty budowlane
454 00000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454 10000-4 Tynkowanie
454 20000 - 7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
454 21000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454 21100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1 pokój nr 25 w cenie 10 zł/szt oraz na stronie internetowej www.rakow.bip.jur.pl
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
 • docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi o gr. 5 cm,
 • wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z akrylowych tynków,
 • wymiana 1 szt.  bramy garażowej o wymiarach 3,5 x3,5 m,
 • wymiana 1 szt. bramy garażowej o wymiarach 3x3 m,
 • wymiana 1 szt. drzwi wyjściowych  o wymiarach 2 x 0,90 m
 • wykonanie obróbek blacharskich
Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawiera przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych jak również ofert wariantowych.
Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia  25 listopad 2009 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
 5. w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonali minimum 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia: tj: remont, przebudowa, budowa  - budynku kubaturowego o wartości robót minimum 40 000,00 zł brutto oraz załączą dokumenty  potwierdzające ich należyte wykonanie;
 6. Wykażą, że w wykonaniu zamówienia będą uczestniczyć osoby z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  w zakresie kierowania robotami budowlanymi tj.
  - minimum 1 osoba   w  specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz wykażą , że osoby te posiadają aktualny  wpis na listę członków właściwej  Izby Samorządu Zawodowego  (ważne na dzień otwarcia ofert).
  lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych     do wykonywania zamówienia;
    Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych     oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków wg kryteriów     „spełnia” lub „nie spełnia”.

Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100)
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – 100 %
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1, sekretariat - pokój nr 14 w terminie do dnia 08.09.2009r.  do godz. 1000
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje zamówień uzupełniających
Osobą uprawnioną do kontaktów w przedmiocie zamówienia z Wykonawcami jest:
Imię i nazwisko: Łukasz Czerwik tel. (041) 35-35-018, 35-35-030,
w sprawach formalnych: Marzena Koncewicz tel. (041) 35-35-018, 35-35-030

            
                Wójt Gminy
                Alina Siwonia
Załączniki
Pobierz plik (SIWZ_OSP_Chancza.pdf)SIWZ_OSP_Chancza.pdf
Rozmiar: 0.27 MB | Pobrano: 473 razy | Czas załączenia: 2009-08-17 12:28
Pobierz plik (spec_tech_wyk_i_odb_robot_OSP_Chancza.pdf)spec_tech_wyk_i_odb_robot_OSP_Chancza.pdf
Rozmiar: 0.12 MB | Pobrano: 603 razy | Czas załączenia: 2009-08-17 12:28
Pobierz plik (przedmiar_robot_OSP_Chancza.pdf)przedmiar_robot_OSP_Chancza.pdf
Rozmiar: 0.02 MB | Pobrano: 514 razy | Czas załączenia: 2009-08-17 12:28

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki