Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na remont drogi nr 170 w miejscowości Lipiny. CPV 45233142-6

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w Urzędzie Gminy
w Rakowie ul. Ogrodowa 1, pokój nr 25 w cenie 10 zł/szt oraz na stronie internetowej www.rakow.bip.jur.pl
Przedmiotem zmówienia jest wykonanie remontu drogi o nr ewid. 170 w miejscowości Lipiny.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
  • Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym (350x4,0x0,10) w ilości 140m3
  • Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno -asfaltowej grysowo-żwirowej gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm dla ruchu KR1-2  (350x4) w ilości 1400m2
  • Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno -asfaltowej grysowo-żwirowej gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm dla ruchu KR1-2  (350x4) w ilości 1400m2
  • Utwardzenie poboczy narzutem z mieszanki kamienia łamanego 0-31,5 mm o gr.10cm po zagęszczeniu wraz z wykonaniem koryta (350x0,5x2) w ilości 350m2
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych jak również ofert wariantowych.  
Wymagany termin wykonania zamówienia do 15.11.2009r
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2.500,00 zł
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Oferta z najniższą ceną = 100%.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
w Rakowie  ul. Ogrodowa 1 pokój nr 14 w terminie do dnia 30.09.2009 do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rakowie.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje również zamówień uzupełniających.


Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Załączniki
Pobierz plik (Przedmiar_remont_drogi_w_Lipinach.pdf)Przedmiar_remont_drogi_w_Lipinach.pdf
Rozmiar: 0.02 MB | Pobrano: 503 razy | Czas załączenia: 2009-09-07 14:30
Pobierz plik (SIWZ_remont_drogi_w_Lipinach.pdf)SIWZ_remont_drogi_w_Lipinach.pdf
Rozmiar: 0.25 MB | Pobrano: 482 razy | Czas załączenia: 2009-09-07 14:30
Pobierz plik (Szczegolowa_Spec_Tech_rem_dr_w_Lipinach.pdf)Szczegolowa_Spec_Tech_rem_dr_w_Lipinach.pdf
Rozmiar: 0.19 MB | Pobrano: 569 razy | Czas załączenia: 2009-09-07 14:30

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki