Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na ,,Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Raków”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w Urzędzie Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1, pokój nr 25 w cenie 10 zł/szt oraz na stronie internetowej www.rakow.bip.jur.pl
Przedmiotem zmówienia jest zakup pojemników  przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.
Zakup obejmuje:
  1. Dostawę wraz z wyładunkiem pojemników w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (do sołectw z terenu gminy Raków) w ilości:
    1)pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów przeznaczone na szkło - 1300 sztuk dwukółkowe, w kolorze zielonym, wyposażone w pokrywę, o pojemności 120 litrów posiadające trwały napis informujący o rodzaju segregowanego surowca,  logo Gminy Raków i informację następującej treści … Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013”

    2)pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów przeznaczone na plastik (tworzywa sztuczne)- 1300 sztuk dwukółkowe, w kolorze żółtym, wyposażone w pokrywę, o pojemności 120 litrów posiadające trwały napis informujący o rodzaju segregowanego surowca,  logo Gminy Raków i informację następującej treści … Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013”
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych jak również ofert wariantowych.  
Wymagany termin wykonania zamówienia do 30 dni od podpisania umowy
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”


Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Oferta z najniższą ceną = 100%.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
w Rakowie  ul. Ogrodowa 1 pokój nr 14 w terminie do dnia 23.10.2009r do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1015 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rakowie.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje również zamówień uzupełniających.
               
Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia
 
Załączniki
Pobierz plik (SIWZ_pojemniki.pdf)SIWZ_pojemniki.pdf
Rozmiar: 0.2 MB | Pobrano: 474 razy | Czas załączenia: 2009-10-15 12:55
Pobierz plik (Zalacznik.pdf)Zalacznik.pdf
Rozmiar: 0.45 MB | Pobrano: 519 razy | Czas załączenia: 2009-10-15 12:55
Pobierz plik (Zalaczniki_do_SIWZ_pojemniki.pdf)Zalaczniki_do_SIWZ_pojemniki.pdf
Rozmiar: 0.12 MB | Pobrano: 470 razy | Czas załączenia: 2009-10-15 12:55
Pobierz plik (umowa_pojemniki.pdf)umowa_pojemniki.pdf
Rozmiar: 0.08 MB | Pobrano: 501 razy | Czas załączenia: 2009-10-15 12:55
Pobierz plik (pytania_i_odpowiedzi.pdf)pytania_i_odpowiedzi.pdf
Rozmiar: 0.06 MB | Pobrano: 489 razy | Czas załączenia: 2009-10-15 12:55

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki