Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Pisemny przetarg nieograniczony a remont dróg gminnych w miejscowościach:
Ociesęki – Sterczyna, Pągowiec, Zalesie – Modrzewina.


Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1,
26-035 Raków
NIP: 657-25-24-517,   REGON:  000540191
            
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 z późn. zm) - zwanej dalej "ustawą" na remont dróg gminnych w miejscowościach:
Ociesęki – Sterczyna, Pągowiec, Zalesie – Modrzewina.
CPV 45.23.31.40 - 2 Roboty drogowe


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w Urzędzie Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1, pokój nr 25 w cenie 10 zł/szt, oraz na stronie internetowej www.rakow.bip.jur.pl
Przedmiotem zmówienia jest remont dróg gminnych w miejscowościach:

Zadanie nr 1
Remont drogi w miejscowości Ociesęki – Sterczyna:
- wykonanie warstwy wyrównawczej z tłucznia kamiennego w ilości 144 m3
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm w ilości 1.200,00 m2
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm w ilości 1.200,00 m2
- umocnienie poboczy kruszywem łamanym grubości 10 cm w ilości 300 m2
- ułożenie ścieków drogowych korytkowych 50x60x15 na podsypce cementowo – piaskowej
w ilości 300 m
 
Zadanie nr 2
Remont drogi gminnej w miejscowości Pągowiec:
- rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej w ilości 100 m
- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm w ilości 180 m2
- rozebranie istniejących krawężników betonowych na ławie betonowej 15x30x100 w ilości 360 m
- wykonanie warstwy wyrównawczej z tłucznia kamiennego w ilości 108 m3
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm w ilości 1.080,00 m2
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm w ilości 1.080,00 m2
- umocnienie poboczy kruszywem łamanym grubości 8 cm po zagęszczeniu  w ilości 180 m2
- ustawienie obrzeży 6x20 cm w ilości 100 m
- krawężniki betonowe 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie betonowej z betonu B-15 w ilości 180 m
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, szarej o gr. 6 cm w ilości 180 m2  

Zadanie nr 3.
Remont drogi gminnej w miejscowości Zalesie – Modrzewina:
- wykonanie warstwy wyrównawczej z tłucznia kamiennego (405x4,5x0,1) w ilości 182,25 m3
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm (405x4,5) w ilości 1.822,50 m2
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm w ilości 1.822,50 m2
- umocnienie poboczy kruszywem łamanym grubości 8 cm po zagęszczeniu w ilości 405,00 m2

Ofertę należy złożyć na całość zamówienia bez możliwości składania ofert częściowych jak również wariantowych.  

Wymagany termin wykonania zamówienia – 15.09.2010
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie     z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późn. zm.
b. posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- warunek ten będzie uznany za spełniony przez wykonawcę, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 zakończone roboty budowlane polegające na remoncie, budowie, przebudowie dróg, proporcjonalne do przedmiotu zamówienia, a roboty zostały wykonane należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Za roboty proporcjonalne do przedmiotu zamówienia zamawiający uważa wykonane roboty o wartości brutto co najmniej 100.000,00 zł.
Do wykazu załączyć należy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – za wystarczające uznane będzie przedłożenie stosownego potwierdzenia odbiorcy robót;
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku

- warunek ten będzie uznany za spełniony przez wykonawcę, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi ( kierownicy robót, brygadziści, majstrowie budowy) i zapewni udział przy realizacji robót kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej należącego do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- warunek ten będzie uznany za spełniony przez wykonawcę, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność deliktowa) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 50.000.00 zł.

Uwaga 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.        
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia wg formuły „spełnia” „nie spełnia”.
 
Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
1.W celu  wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, wykonawca złoży następujące dokumenty i oświadczenia:
1)wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania z warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; (Wzór wykazu zawiera załącznik nr 3 do siwz);

2)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacjach zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami; ( Wzór wykazu zawiera załącznik nr 4 do siwz);

3)oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

4)opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; ( Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 5 do siwz);
2. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, wykonawca złoży następujące dokumenty i oświadczenia:
1)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; (Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 6 do siwz);

2)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert, a  w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy;

3)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:
-o których mowa w poz. 11 pkt 2  ppkt  2, 3, 4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju w którym ma   siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania  osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów o których mowa w poz. 11 pkt. 2  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 zł. 
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Oferta z najniższą ceną = 100%      (1%=1 pkt)
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rakowie 
ul. Ogrodowa 1 pokój nr 14 w terminie do dnia 21.04.2010r do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rakowie.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje również zamówień uzupełniających.

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

                
Załączniki
Pobierz plik (SIWZ_oraz_Zalaczniki_do_SIWZ_04_06_2010.zip)SIWZ_oraz_Zalaczniki_do_SIWZ_04_06_2010.zip
Rozmiar: 0.28 MB | Pobrano: 446 razy | Czas załączenia: 2010-04-06 15:36
Pobierz plik (Specyfikacja_techniczna_06_04_2010.zip)Specyfikacja_techniczna_06_04_2010.zip
Rozmiar: 0.19 MB | Pobrano: 471 razy | Czas załączenia: 2010-04-06 15:36
Pobierz plik (Przedmiary_robot_06_04_2010.zip)Przedmiary_robot_06_04_2010.zip
Rozmiar: 0.08 MB | Pobrano: 437 razy | Czas załączenia: 2010-04-06 15:36

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki