Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na przebudowę oraz dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Rakowie do obowiązujących przepisów.


Zamawiający
Urząd Gminy Raków
ul. Ogrodowa 1
26 – 035 Raków
woj. Świętokrzyskie
tel./fax. 041/353-50-18


Przedmiot zamówienia:
Zakres prac obejmuje:
 • przystosowanie pomieszczeń budynków do obecnie istniejących przepisów, zmiana funkcji części z nich, stworzenie nowych niezbędnych pomieszczeń – wg części graficznej;
 • stworzenie pomieszczeń i ich wyposażenia zgodnie z częścią technologiczną;
 • wymiana wszystkich drzwi, węższych niż 90 cm na nowe o przepisowej szerokości;
 • wyburzenie części ścian i wykonanie nowych;
 • wykonanie nowoprojektowanych i zamurowanie usuwanych otworów okiennych i drzwiowych, zainstalowanie w nich odpowiednich stolarek;
 • zainstalowanie dźwigu osobowego w celu umożliwienia dostępu do ośrodka dla osób niepełnosprawnych;
 • wykonanie dodatkowych przewodów wentylacji grawitacyjnej w nowoprojektowanych pomieszczeniach;
 • zainstalowanie w budynku wentylacji mechanicznej i doprowadzenie jej do pomieszczeń tego wymagających;
 • wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej;
 • wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej;
 • wykonanie instalacji elektrycznej;
 • wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 • ocieplenie mniejszego budynku warstwą styropianu gr. 10 cm;
 • wymiana posadzek;
 • wykonanie termorenowacji dachu na budynku ośrodka – razem z położeniem izolacji parochronnej i izolacji termicznej z wełny mineralnej, wymiana pokrycia na nowe z papy termozgrzewalnej x 2, wykonanie włazów kontrolnych do stropodachu.
Ww. prace będą prowadzone na czynnym obiekcie.

Tryb przetargu:
Przetarg nieograniczony

Klasyfikacja CPV:
Główny przedmiot: 45.00.00.00-7

Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 30.06.2009 r.

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
Stanisław Firmanty tel./fax.: 041/353-50-18
Andrzej Reczyński tel./fax.: 041/353-50-18


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatna) dostępna na stronie internetowej www.rakow.bip.jur.pl lub po złożeniu pisemnego wniosku w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową.

Warunki wymagane od Wykonawców:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp,
2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp,
3. dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do
 • kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak również przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego;
 • kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wewnętrznych , jak również przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego;
 • kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, jak również przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego,
4. posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 budowy/modernizacji budynku kubaturowego o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN brutto,
5. posiadają polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Wykonawca udzieli 36 miesięcznego okresu rękojmi na wykonane roboty

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „Spełnia bądź nie spełnia” na podstawie załączonych do SIWZ dokumentów.

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie udziału warunków w postepowaniu, które należy dołączyć do oferty:
 1. Formularz ofertowy,
 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp,
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert,
 5. Wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi wraz z załączeniem uprawnień budowlanych oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (ważne na dzień otwarcia ofert),
 6. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający co najmniej 1 budowę/modernizację budynku kubturowego o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN (brutto), wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota ta została wykonana należycie,
 7. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
 8. Oświadczenie wykonawcy z art. 36 ust. 4 Pzp,
 9. Dowód wniesienia wadium,
 10. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik
 11. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Raków, ul. Ogrodowa Nr 1, 26-035 Raków, tel. /fax. 041/ 353-50-18, Sekretariat do dnia: 24.04.2008 r. do godz. 10.00

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Raków, ul. Ogrodowa Nr 1, 26-035 Raków, tel. /fax. 041/ 353-50-18, Sala konferencyjna w dniu 24.04.2008 r. o godz. 10.10

Termin związania ofertą:
Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z Wykonawcą, który wygrał przetarg, jednak nie dłużej niż 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI DO POBRANIA PONIŻEJ.

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Załączniki
Pobierz plik (dokumentacja_techniczna.zip)dokumentacja_techniczna.zip
Rozmiar: 10.69 MB | Pobrano: 537 razy | Czas załączenia: 2008-03-31 14:04
Pobierz plik (SIWZ_Osrodek_Zdrowia_Rakow.doc)SIWZ_Osrodek_Zdrowia_Rakow.doc
Rozmiar: 0.34 MB | Pobrano: 529 razy | Czas załączenia: 2008-03-31 14:04
Pobierz plik (Modyfikacje_oraz_pytania_i_odpowiedzi.zip)Modyfikacje_oraz_pytania_i_odpowiedzi.zip
Rozmiar: 0.11 MB | Pobrano: 527 razy | Czas załączenia: 2008-03-31 14:04

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki