Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Gmina Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na remont ul. Buźniczej w miejscowości Raków oraz remont drogi Zalesie - Modrzewina.


Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1,
26-035 Raków
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na remont ul. Buźniczej w miejscowości Raków
oraz
remont drogi Zalesie - Modrzewina.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w Urzędzie Gminy
w Rakowie ul. Ogrodowa 1, pokój nr 25 w cenie 10 zł/szt oraz na stronie internetowej www.rakow.bip.jur.pl
Przedmiotem zmówienia jest:
ZADANIE NR 1
Remont ul. Buźniczej w miejscowości Raków tj
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie w ilości 0,23 km
- wykonanie wykopu koparkami podsiębiernymi i wbudowanie urobku na miejscu wraz z zagęszczeniem w ilości 9,50 m3
- roboty ziemne koparką podsiębierną z transportem urobku do 3 km w ilości 833,20 m3
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr 20 cm w ilości 1.097,06 m2
- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego /dolna warstwa gr. 15 cm/ w ilości 1.097,06 m2
- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego /górna warstwa gr. 8 cm/ w ilości 1.097,06 m2
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm w ilości 1.097.06 m2
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w4 cm w ilości 4 cm w ilości 1.097,06 m2
- wykonanie przykanalika z rur PCV o śr 200 mm łączone na uszczelkę gumową z zasypaniem piaskiem wraz rozebraniem i odtworzenie konstrukcji nawierzchni w ilości 8,0 m
- studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu w ilości 1 szt.
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-II w ilości 530 m2
- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz w wykonaniem ławy z oporem z betonu B-16 w ilości 480 m
- obrzeża betonowe 20x6 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem w ilości 480 m
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej 3-5 cm w ilości 482 m2
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3-5 cm w ilości 48 m2.

ZADANIE NR 2
Remont drogi Zalesie – Modrzewina na odcinku 400 mb tj:
- roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. Łyżki 0,4 m3, grunt o normalnej wilgotności I-II z odwozem na odl. Do 3 km. Zbieranie zawyżonych poboczy. Wykonanie dopływu i odpływu do przepustu w ilości 90,0 m3
- wyrównanie istniejącej podbudowy brukowcowej kruszywem stabilizowanym mechanicznie grubość warstwy śr. 10 cm /400mx4,6mx0,1m/ w ilości 184,0 m3
- mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym w ilości 50 kg/m2 /400mx4,6m/ w ilości 92 Mg
- nawierzchnie z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-1 /400mx4,6m/ w ilości 1800 m2
- odmulenie przepustu o średnicy 60 cm /zamulenie 50%/ wW ilości 9,0 m
- wykonanie poboczy gruntowych gr. 16 cm i szerokości po 0,5 m. Grunt na wykonanie z dowozu w ilości 400,0 m2
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każde z zadań osobno. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Wymagany termin wykonania zamówienia do 25.08.2009r
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
- zadanie Nr 1 – 6.000,00 zł
- zadanie Nr 2 – 2.500,00 zł
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Oferta z najniższą ceną = 100%.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
w Rakowie  ul. Ogrodowa 1 pokój nr 14 w terminie do dnia 23.03.2009 do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rakowie.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje również zamówień uzupełniających.

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Załączniki
Pobierz plik (SIWZ_remont_Buznicznej_i_Zalesie-Modrzewina.pdf)SIWZ_remont_Buznicznej_i_Zalesie-Modrzewina.pdf
Rozmiar: 0.32 MB | Pobrano: 443 razy | Czas załączenia: 2009-02-27 13:44
Pobierz plik (KOSZTORYS_OFERTOWY.pdf)KOSZTORYS_OFERTOWY.pdf
Rozmiar: 0.06 MB | Pobrano: 466 razy | Czas załączenia: 2009-02-27 13:44
Pobierz plik (KOSZTORYS_OFERTOWY_BUZNICZNA.pdf)KOSZTORYS_OFERTOWY_BUZNICZNA.pdf
Rozmiar: 0.06 MB | Pobrano: 491 razy | Czas załączenia: 2009-02-27 13:44

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki