Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Obwieszczenia - publicznie dostępny wykaz danych

 
o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Przedstawiamy w załączeniu ofertę stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności z Ostrowca Świętokrzyskiego złożoną w trybie małych zleceń na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego wójt gminy Raków zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raków oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raków.

Przedstawiamy w załączeniu ofertę stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności z Ostrowca Świętokrzyskiego złożoną w trybie małych zleceń na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego wójt gminy Raków zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raków oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raków.

dot. Rozbudowy drogi powiatowej nr 0349T realizowanej w ramach inwestycji p.n.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0349T w km: 11+280 w m. Smyków".

w sprawie udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu -Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 72, 25-602 Kielce pozwolenia wodnoprawnego dla realizacji inwestycji pn. „Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00" przebiegającej przez obręby:
1. Gmina Nowa Słupia, obręb: 0008 Wólka Malinowska, 0020 Dębniak, 0011 Paprocice;
2. Gmina Łagów, obręb: 0018 Wola Zamkowa, 0006 Małacentów, 0011 Płucki, 0005 Łagów, 0017 Wola Łagowska, 0012 Sadków;
3. Gmina Raków, obręb: 0027 Zalesie, 0020 Rembów, 0010 Lipiny, 0018 Raków, 0015 Pągowiec, 0028 Życiny;
4. Gmina Szydłów, obręb: 0008 Osówka, 0013 Szydłów.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku złożonego w dniu 23.03.2018r. wszczęte zostało na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach ul. Wrzosowa 44; 25-211 Kielce działającego przez pełnomocnika Wiesława Nowaka, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

Wójt Gminy Raków zawiadamia, że w dniu 23 marca 2018 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Rakowie, ul. Ogrodowa 1; 26-035 Raków na sali konferencyjnej odbędzie się rozprawa administracyjna w ramach toczącego się postępowania w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania z terenu działki o nr ewid. 317/6 położonej w msc. Pągowiec.
Wójt Gminy Raków zawiadamia, że w dniu 02.11.2017 roku wydał postanowienie znak. RŚR.6220.2.2016.2017 nadające decyzji znak. RŚR.6220.2.2016.2017 z dnia 31.10.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,, Świętokrzyska ścieżka rowerowa- odcinek Nowa Słupia-Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00” rygor natychmiastowej wykonalności

Wójt Gminy Raków zawiadamia Strony postępowania, że  po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko w  dniu 31.10.2017 r., została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.   .,, Świętokrzyska ścieżka rowerowa- odcinek Nowa Słupia-Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00”

Wójt Gminy Raków zawiadamia, o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Świętokrzyska ścieżka
rowerowa- odcinek Nowa Słupia-Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00”


W dniu 1 września 2017r. Komisja ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych do współrealizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług społecznych prowadzących do włączenia społecznego na terenach gmin: Raków, Łagów i Pierzchnica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 powołana Zarządzeniem Nr 70/2017 Wójta Gminy Raków z dnia 1 września 2017r., wyniku przeprowadzonej oceny wybrała ofertę nr 1/2017r. złożoną przez Fundację „Dom Seniora im. Sue Ryder” w Pierzchnicy. Złożona oferta została oceniona pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym oraz uzyskała 20/20 możliwych do uzyskania punktów w ramach kryterium preferencji.

Gmina Raków, będąca Partnerem Wiodącym oraz pozostali Partnerzy Projektu (Gmina Łagów, Gmina Pierzchnica, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach), w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1460) ogłasza otwarty nabór Partnerów – podmiotów spoza sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych) – z obszaru gmin: Raków, Łagów, Pierzchnica do wspólnej realizacji projektu pn.: „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług społecznych prowadzących do włączenia społecznego na terenach gmin: Raków, Łagów i Pierzchnica”, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
 
Nabór Partnerów prowadzony jest w terminie od dnia 9.08.2017r. do dnia 30.08.2017r. Organizatorem naboru jest Gmina Raków – Partner Wiodący Projektu.

o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

Przedstawiamy w załączeniu ofertę stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności z Ostrowca Świętokrzyskiego złożoną w trybie małych zleceń na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

zawiadamia się strony o przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w związku z odwołaniem od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce znak: GMR.6220.13.2016 z dnia 2017-03-08 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suko w, Daleszyce" oraz zażaleniem na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 2017-03-13, znak: GMR.6220.13.2016 o nadaniu w/w decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

Wójt Gminy Raków podaje do publicznej wiadomości  informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach  postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn. ,, Świętokrzyska ścieżka rowerowa- odcinek Nowa Słupia-Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00”

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki