Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

przetarg nieograniczony na KAROSACJE SAMOCHODU POŻARNICZEGO NA PODWOZIU TATRA 815
CPV 34144210-3, 34210000-2

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W SZUMSKU
GM. RAKÓW
POW. KIELECKI

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
KAROSACJE SAMOCHODU POŻARNICZEGO
NA PODWOZIU TATRA 815
CPV 34144210-3, 34210000-2

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w Urzędzie Gminy
w Rakowie ul. Ogrodowa 1, pokój nr 25 w cenie 10 zł/szt oraz na stronie internetowej www.rakow.bip.jur.pl
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
Wykonanie karosacji nadwozia pożarniczego typu GCBA (gaśniczy, ciężki, beczka, autopompa) na podwoziu Tatra 815 dla OSP Szumsko gdzie podwozie należy do OSP w Szumsku.
W zakres prac wchodzi:
- kabina zespolona
- zabudowa nadwozia – zabudowa pożarnicza
- zbiornik wodny
- instalacja wodna
- instalacja elektryczna
- lakierowanie
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych jak również ofert wariantowych.  
Wymagany termin wykonania zamówienia do 26.11.2009r
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Oferta z najniższą ceną = 100%.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
w Rakowie  ul. Ogrodowa 1 pokój nr 14 w terminie do dnia 20.10.2009r do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rakowie.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje również zamówień uzupełniających.

Prezes OSP w Szumsku
(-) Kazimierz Wójcik


Załączniki
Pobierz plik (SIWZ_OSP_Szumsko_karosacja.pdf)SIWZ_OSP_Szumsko_karosacja.pdf
Rozmiar: 0.09 MB | Pobrano: 598 razy | Czas załączenia: 2009-10-12 16:15
Pobierz plik (SPECYFIKACJA_WYK_ZABUDOWY_OSP_Szumsko_karosacja_.pdf)SPECYFIKACJA_WYK_ZABUDOWY_OSP_Szumsko_karosacja_.pdf
Rozmiar: 0.07 MB | Pobrano: 631 razy | Czas załączenia: 2009-10-12 16:15
Pobierz plik (Umowa_OSP_Szumsko_karosacja.pdf)Umowa_OSP_Szumsko_karosacja.pdf
Rozmiar: 0.05 MB | Pobrano: 511 razy | Czas załączenia: 2009-10-12 16:15
Pobierz plik (Wykaz_zam_zreal_w_ciagu_ost_3_lat.pdf)Wykaz_zam_zreal_w_ciagu_ost_3_lat.pdf
Rozmiar: 0.03 MB | Pobrano: 1536 razy | Czas załączenia: 2009-10-12 16:15
Pobierz plik (Wzor_oferty_OSP_Szumsko_karosacja.pdf)Wzor_oferty_OSP_Szumsko_karosacja.pdf
Rozmiar: 0.03 MB | Pobrano: 498 razy | Czas załączenia: 2009-10-12 16:15
Pobierz plik (Zal_nr_2_osw_z_art_22_OSP_Szumsko_karosacja.pdf)Zal_nr_2_osw_z_art_22_OSP_Szumsko_karosacja.pdf
Rozmiar: 0.03 MB | Pobrano: 498 razy | Czas załączenia: 2009-10-12 16:15
Pobierz plik (Zal_osw_z_art_36_OSP_Szumsko_karosacja.pdf)Zal_osw_z_art_36_OSP_Szumsko_karosacja.pdf
Rozmiar: 0.02 MB | Pobrano: 519 razy | Czas załączenia: 2009-10-12 16:15

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki