Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
„Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Celinach”

Projekt będzie realizowany w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.


Oznaczenie robót wg. Wspólnego Słownik Zamówień: kod CPV 45.11.00.00-1,  45.11.10.00-8, 45.21.55.00-2, 45.22.35.00-1, 45.22.31.10-0, 45.23.10.00-5, 45.26.10.00-4, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.41.00.00-4, 45.42.11.00-5, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w Urzędzie Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1, pokój nr 26 w cenie 40 zł/szt. oraz na stronie internetowej www.rakow.bip.jur.pl

Przedmiotem zmówienia jest:
„Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Celinach”


Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  
Wymagany termin wykonania zamówienia do 30 sierpnia 2010r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
- 10 000,00 zł

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Oferta z najniższą ceną = 100%.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
w Rakowie  ul. Ogrodowa 1 pokój nr 14 w terminie do dnia 10.12.2009 do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi 10.12.2009r. o godz. 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rakowie.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje również zamówień uzupełniających.
Upoważniony do kontaktu z oferentami jest Pan Łukasz Czerwik Tel (041) 35-35-018, 35-35-030 wew. 30.

Wójt Gminy Raków
Alina SiwoniaZałączniki
Pobierz plik (SIWZ_Rozbudowa_bud_Swietlicy_Wiejskiej_w_Celinach.pdf)SIWZ_Rozbudowa_bud_Swietlicy_Wiejskiej_w_Celinach.pdf
Rozmiar: 0.39 MB | Pobrano: 434 razy | Czas załączenia: 2009-11-19 10:45
Pobierz plik (Specyfikacja_tech_Swietlica_Wiejska_w_Celinach.pdf)Specyfikacja_tech_Swietlica_Wiejska_w_Celinach.pdf
Rozmiar: 0.43 MB | Pobrano: 512 razy | Czas załączenia: 2009-11-19 10:45
Pobierz plik (PRZEDMIAR_Swietlica_Wiejska_w_Celinach.pdf)PRZEDMIAR_Swietlica_Wiejska_w_Celinach.pdf
Rozmiar: 0.25 MB | Pobrano: 497 razy | Czas załączenia: 2009-11-19 10:45
Pobierz plik (Projekt_budowlany_Swietlica_Wiejska_w_Celinach.pdf)Projekt_budowlany_Swietlica_Wiejska_w_Celinach.pdf
Rozmiar: 0.4 MB | Pobrano: 596 razy | Czas załączenia: 2009-11-19 10:45
Pobierz plik (Dokumentacja_Swietlica_Wiejska_w_Celinach.zip)Dokumentacja_Swietlica_Wiejska_w_Celinach.zip
Rozmiar: 2 MB | Pobrano: 433 razy | Czas załączenia: 2009-11-19 10:45

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki