Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Gmina Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na budowę drogi Nowa Huta – Koziel – Ociesęki (Nowa Wieś) do granicy gminy
Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1,
26-035 Raków
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na budowę drogi Nowa Huta – Koziel – Ociesęki (Nowa Wieś) do granicy gminy
Projekt w 60% jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w Urzędzie Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1, pokój nr 25 w cenie 10 zł/szt oraz na stronie internetowej www.rakow.bip.jur.pl
Przedmiotem zmówienia jest budowa drogi na odcinku 3.952 mb i szerokości jezdni 5,0 m
Ofertę należy złożyć na całość zamówienia bez możliwości składania ofert częściowych   
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Wymagany termin wykonania zamówienia do 30.09.2009 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 50.000,00 zł .
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Oferta z najniższą ceną = 100%
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rakowie  ul. Ogrodowa 1 pokój nr 14 w terminie do dnia 12.01.2009 do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rakowie.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 
Zamawiający nie przewiduje również zamówień uzupełniających.

Wójt Gminy
Alina Siwonia
Załączniki
Pobierz plik (SIWZ_Budowa_drogi_z_Huty_do_Czyzowa.pdf)SIWZ_Budowa_drogi_z_Huty_do_Czyzowa.pdf
Rozmiar: 0.32 MB | Pobrano: 520 razy | Czas załączenia: 2008-12-16 10:49
Pobierz plik (Przedmiar_robot.pdf)Przedmiar_robot.pdf
Rozmiar: 0.05 MB | Pobrano: 526 razy | Czas załączenia: 2008-12-16 10:49
Pobierz plik (Kosztorys_slepy.pdf)Kosztorys_slepy.pdf
Rozmiar: 0.04 MB | Pobrano: 526 razy | Czas załączenia: 2008-12-16 10:49
Pobierz plik (Przekroje.zip)Przekroje.zip
Rozmiar: 4.16 MB | Pobrano: 488 razy | Czas załączenia: 2008-12-16 10:49
Pobierz plik (Specyfikacje_Techniczne.zip)Specyfikacje_Techniczne.zip
Rozmiar: 3.09 MB | Pobrano: 456 razy | Czas załączenia: 2008-12-16 10:49
Pobierz plik (Projekt_zagospodarowania_terenu.zip)Projekt_zagospodarowania_terenu.zip
Rozmiar: 198.29 MB | Pobrano: 473 razy | Czas załączenia: 2008-12-16 10:49

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki