Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Obwieszczenia - publicznie dostępny wykaz danych

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023, zwanego dalej „Programem”.

Przedstawiamy w załączeniu ofertę stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "Góry Świętokrzyskie" złożoną w trybie małych zleceń na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego wójt gminy Raków zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raków oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raków.

w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.)  Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczął postępowanie, w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego Gminie Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, decyzją Starosty Kieleckiego, znak: RO-II.6341.48.2016.DP z dnia 08.04.2016 r., na: wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Rakowie, zlokalizowanej na działce nr ewid. 1607/12, do czaszy zbiornika wodnego Chańcza, w związku ze stwierdzeniem przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, naruszenia warunków ww. pozwolenia.

dot. warunków realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ociesęki” określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Raków znak. ROŚiGO.6220.2.2015 z dnia 29.08.2016 roku.

zawiadamiam
że na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ociesęki” określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Raków znak. ROŚiGO.6220.2.2015 z dnia 29.08.2016 roku oraz, że zostały zebrane dowody oraz materiały niezbędne do wydania ww. postanowienia.

z dnia 21 marca 2022 r.z dnia 21 marca 2022 r.w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r.na terenie województwa świętokrzyskiego

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu zawiadamia, że zakończył zbieranie materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach z siedzibą w Kielcach ul. Jagiellońska 72; 25-602 Kielce kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego (na 20 lat) udzielonego decyzją Starosty Kieleckiego znak: RO-II.6341.128.2011 z dnia 12.01.2012 r. w zakresie szczególnego korzystania z wód tj. wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 relacji Kielce -Staszów- Połaniec w msc. Raków od km 38+290 do km 40+490 o długości około 2,5km – budowa obwodnicy Rakowa (trwała nawierzchnia jezdni i chodników - pow. 2,5469 ha) do ziemi tj. rowów przydrożnych oraz dwóch zbiorników odparowująco-infiltrujących”.

Przedstawiamy w załączeniu ofertę stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności z Ostrowca Świętokrzyskiego złożoną w trybie małych zleceń na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego wójt gminy Raków zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raków oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raków.

o zezwoleniu na realizację inwestycji dr ogowej obejmującej: Rozbudowę drogi powiatowej nr 0346T Sadków Zbelutka Szumsko Lipiny wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Szumsko od km 7+100 do km 7+530

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą: "Budowa drogi w miejscowości Dębno" - droga gminna klasy D

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624, z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że
wszczęto z urzędu postępowanie w sprawie cofnięcia Panu Grzegorzowi Stondzik pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Kieleckiego znak: RO-II.6341.104.2015.PG z dnia 20.06.2016r. zmienionego decyzją z dnia 28.06.2017 r. znak: RO-II.6341.96.2017.PG na szczególne korzystanie z wód związane z gospodarowaniem wodą na obiekcie stawowym – 7 istniejących stawów rybnych o łącznej powierzchni lustra wody 1,742 ha i pojemności 25317,00m3, zlokalizowanych na dz. 122/5 w msc. Kolonia Szumsko, gm. Raków, w związku z naruszeniami warunków tejże decyzji ujawnionymi w wyniku przeprowadzonego przeglądu pozwolenia wodnoprawnego.

Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 18.08.2021 r. wydał decyzję Nr 5/21, znak: SPN.III.7820.1.2.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)”, na terenie gminy Raków w powiecie kieleckim.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, który wpłynął do tut. organu w dniu 19.04.2021 r., uzupełniony pismami z dnia 08.06.2021 r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.183.2021.MK i znak: ŚZDW.R-WD.4110.183.1.2021.MK, została wydana decyzja Nr 5/21 z dnia 18.08.2021 r., znak: SPN.III.7820.1.2.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)”, na terenie gminy Raków w powiecie kieleckim.

Dnia 23.07.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021

Pan Damian Szpak, Wójt Gminy Raków– Gminny Komisarz Spisowy w Rakowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydata na rachmistrza spisowego wykonującego czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 23 lipca 2021r. do 29 lipca 2021 r. do godz. 14.00

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki