Baner - po lewej stronie biało-czerwone logo BIP, po środku napis Biuletyn Infromacji Publicznej Urżedu Gminy Raków, po prawej stronie herb Gminy Raków - czerowny rak na białym tle

Gmina Raków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak i decyzji pozwolenia na budowę
Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1,
26-035 Raków
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak i decyzji pozwolenia na budowę w miejscowościach:
 - Bardo gm. Raków 
 – Głuchów Lasy gm. Raków 
– Jamno gm. Raków
 – Wola Wąkopna gm. RakówOznaczenie robót wg. Wspólnego Słownik Zamówień: kod CPV 71320000-7
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w Urzędzie Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1, pokój nr 25 w cenie 10 zł/szt. oraz na stronie internetowej www.rakow.bip.jur.pl
Przedmiotem zmówienia jest:

ZADANIE NR 1
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej  z przyłączami, zbiornikami i pompownią hydroforową wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak i decyzji pozwolenia na budowę w miejscowości Bardo gm. Raków.
ZADANIE NR 2
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej  z przyłączami wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak i decyzji pozwolenia na budowę w miejscowości Głuchów Lasy gm. Raków.
ZADANIE NR 3
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej z przyłączami wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak i decyzji pozwolenia na budowę w miejscowości Jamno gm. Raków.
ZADANIE NR 4
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej z  przyłączami i  pompownią wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak i decyzji pozwolenia na budowę w miejscowości Wola Wąkopna gm. Raków.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każde z zadań osobno. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  
Wymagany termin wykonania zamówienia w ciągu 8 miesięcy od podpisania umowy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
- zadanie Nr 1 – 2.000,00 zł
- zadanie Nr 2 – 1.000,00 zł
- zadanie Nr 3 – 500,00 zł
- zadanie Nr 4 – 1.100,00 zł


Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Oferta z najniższą ceną = 100%.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
w Rakowie  ul. Ogrodowa 1 pokój nr 14 w terminie do dnia 26.03.2009 do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rakowie.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje również zamówień uzupełniających.
Upoważniony do kontaktu z oferentami jest Pan Andrzej Reczyński Tel (041) 35-35-018, 35-35-030 wew. 30.

Wójt Gminy Raków
Alina Siwonia

Załączniki
Pobierz plik (SIWZ_wodociag_Bardo_GluchowLasy_Jamno_WolaWakopna.pdf)SIWZ_wodociag_Bardo_GluchowLasy_Jamno_WolaWakopna.pdf
Rozmiar: 0.21 MB | Pobrano: 517 razy | Czas załączenia: 2009-03-04 12:50
Pobierz plik (Zalacznik_Nr_1_wodociag.pdf)Zalacznik_Nr_1_wodociag.pdf
Rozmiar: 0.01 MB | Pobrano: 453 razy | Czas załączenia: 2009-03-04 12:50
Pobierz plik (Zalacznik_Nr_2_wodociag.pdf)Zalacznik_Nr_2_wodociag.pdf
Rozmiar: 0.03 MB | Pobrano: 431 razy | Czas załączenia: 2009-03-04 12:50
Pobierz plik (Zalacznik_Nr_3_wodociag.pdf)Zalacznik_Nr_3_wodociag.pdf
Rozmiar: 0.04 MB | Pobrano: 446 razy | Czas załączenia: 2009-03-04 12:50
Pobierz plik (Zalacznik_Nr_4_wodociag.pdf)Zalacznik_Nr_4_wodociag.pdf
Rozmiar: 0.01 MB | Pobrano: 472 razy | Czas załączenia: 2009-03-04 12:50
Pobierz plik (Zalacznik_Nr_5_wodociag.pdf)Zalacznik_Nr_5_wodociag.pdf
Rozmiar: 0.01 MB | Pobrano: 441 razy | Czas załączenia: 2009-03-04 12:50
Pobierz plik (zalacznik_Nr_6_Umowa_wodociag.pdf)zalacznik_Nr_6_Umowa_wodociag.pdf
Rozmiar: 0.07 MB | Pobrano: 465 razy | Czas załączenia: 2009-03-04 12:50
Pobierz plik (Zalacznik_Nr_7_wodociag.pdf)Zalacznik_Nr_7_wodociag.pdf
Rozmiar: 0.03 MB | Pobrano: 493 razy | Czas załączenia: 2009-03-04 12:50
Pobierz plik (PYTANI_I_ODPOWIEDZI_OD_OFERENTOW.pdf)PYTANI_I_ODPOWIEDZI_OD_OFERENTOW.pdf
Rozmiar: 0.05 MB | Pobrano: 483 razy | Czas załączenia: 2009-03-04 12:50

Zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raków korzysta z plików "cookies".

Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu.

Przeczytaj Politykę prywatności.

Akceptuję warunki